Bod č. 10

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č...../2018 o výške príspevku rodičov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadeným mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.