Bod č. 4

Návrh na zverenie pozemku registra „C“ KN parc.č. 12781/9, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 486 m2 do správy EKO-podniku VPS.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.