Bod č. 3

Návrh na schválenie osobitného zreteľa prenájmu časti stavby so súpisným číslom 97 umiestnenej na pozemku registra „C“ parc.č. 11355/28, evidovanej na liste vlastníctva číslo 1292 v katastrálnom území Nové Mesto pre spoločnosť Central Zone s.r.o. so sídlom Vajnorská 100/B, Bratislava-mestská časť Nové Mesto 831 04, IČO: 50 414 151.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.