Bod č. 2

Návrh na schválenie osobitného zreteľa výpožičky pozemkov registra „C“KN parc.č. 11355/21, parc. č. 11355/25, parč. č. 11355/27 a parc. č. 11355/30 v katastrálnom území Nové Mesto pre spoločnosť Central Zone s.r.o. so sídlom Vajnorská 100/B Bratislava-mestská časť Nové Mesto 831 04, IČO: 50 414 151.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.