Bod č. 3

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava -Nové Mesto č. ..../2020 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Nové Mesto a o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.