Bod č. 4

Návrh na vrátenie správy k novovytvorenému pozemku registra „C“ KN parc. č. 10403/21 – ostatná plocha v katastrálnom území Nové Mesto, ktorý je evidovaný na geometrickom pláne č. 388/2021


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.