Bod č. 7

Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa tykajúceho sa prenájmu kancelárskych priestorov č. 222 na 2. poschodí a č. 223 na 2. poschodí administratívnej budovy súpisné číslo 3216 postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. Č. 15123/11, na Junáckej 1, v k.ú. Nové Mesto , pre spoločnosť Novomestská parkovacia spoločnosť S.r.o., so sídlom Hálkova 11, 831 03 Bratislava, IČO: 46 816 992


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.