Bod č. 22

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č.../2015, o určení Školských obvodov jednotlivých základných škôl v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto a o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.