Bod č. 21

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. ../2015, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava - Nové Mesto.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.