Bod č. 15

Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12932/27, parc. č. 12932/28, parc. č. 12932/29, parc. č. 12932/31, v k.ú. Nové Mesto, v prospech Malvíny Kleinovej, bytom Homolova 6, Bratislava


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.