2020/2 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky

Informácie
  • Účinné od: 01.03.2020
  • Schválené: 04.02.2020