2018/12 o dodržiavaní čistoty a poriadku

Informácie
  • Účinné od: 27.09.2018
  • Schválené: 11.09.2018