Bod č. 2

Návrh parkovacej politiky v Bratislave – Návrh VZN Hl. mesta SR Bratislavy „o dočasnom parkovaní motorových vozidiel“ a Návrh Dodatku k Štatútu Hl. mesta SR Bratislavy týkajúceho sa výšky príjmov za dočasné parkovanie motorových vozidiel v mestskej časti


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.