Bod č. 5

Návrh na schválenie osobitného zreteľa využitia časti stavby so súpisným číslom 97 na pozemku parcelné číslo 11355/28, evidovanej na liste vlastníctva číslo 1292 v katastrálnom území Nové Mesto pre spoločnosť Central Zone s.r.o. so sídlom Strážna 9/F, 83101 Bratislava, IČO: 50 414 151


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.