Zoznam uznesení

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
03/25-6 Rôzne 14.04.2015
03/25-5 Rôzne 14.04.2015
03/25-2 Rôzne 14.04.2015
03/25-1 Rôzne 14.04.2015
02/25 Návrh na prevod vlastníckeho práva k stavbe garáže súpis. č. 4015 nachádzajúcej sa na pozemku registra „C“ KN parc. č. 12781/227, k. ú. Nové Mesto pre mestskú časť Bratislava-Nové Mesto 17.02.2015
27/24 Návrh na zrušenie vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku parc. registra “C“ č. 11488 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3080 m2 11.09.2018
26/24 Návrh na schválenie predaja pozemku registra „E“ UO parc. č. 6502, v katastrálnom území Vinohrady, pre spoločnosť Incheba, a.s., Viedenská cesta 3-7, Bratislava 12.06.2018
24/24 Návrh na pomenovanie nových ulíc v katastrálnom území Vinohrady, v lokalite ,, Ahoj –Briežky“ 10.04.2018
22/24 Návrh na schválenie použitia finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti na nákup investičného majetku /osadenie prefabrikovanej žumpy/ 12.12.2017
19/24 Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa - prenájom časti oplotenia areálu budovy Materskej školy Jeséniova 61 Bratislava na umiestnenie 2 ks reklamných panelov pre spoločnosť euroAWK, spol. s r.o. 13.06.2017
18/24 Žiadosť o poskytnutie dotácie OZ KRAMÁRČAN – Aktívny Kramárčan II. 11.04.2017
16/24 Návrh na schválenie výpožičky pozemku registra „C“ KN parc. č. 12142/235, 12142/236 a 15123/9, katastrálne územie Nové Mesto 16.12.2016
15/24 Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto Rastislavovi Hajnalovi na dobu výkonu pracovného pomeru 08.11.2016
13/24 Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 7208/1, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 94 m2, v k.ú. Vinohrady, v prospech Márie Cupákovej, bytom Jaskový rad 201/A, Bratislava 14.06.2016
12/24 Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 13442/23, v katastrálnom území Nové Mesto, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, Bratislava 26.04.2016
10/24 Návrh na schválenie Štatútu programovej rady 15.12.2015
09/24 Návrh na zverenie dlhodobého hmotného majetku „detské ihrisko Rozvodná“ do správy EKO-podniku VPS 13.10.2015
07/24 Návrh na zmeny v orgánoch Novomestskej parkovacej spoločnosti, s.r.o. 16.06.2015
03/24 Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pani Alene Begányiovej, trvale bytom Riazanská č. 56, Bratislava 14.04.2015
02/24 Návrh na zníženie nájomného za prenájom časti spoločenského domu „VERNOSŤ“ pre spoločnosť Vernosť, spol. s r. o. 17.02.2015
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »