Zoznam uznesení

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Orgán Zasadnutie
27/23 Návrh koncepcie rozvoja informačných systémov Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto II. etapa – Aktualizácia druhej časti dokumentu KRIS - popis cieľového stavu 11.09.2018
26/23 Návrh na zverenie pozemkov registra „C“ KN parc. č. 6743/81, 6742/2 a 6742/3, v katastrálnom území Vinohrady, do správy rozpočtovej organizácie - Knižnica Bratislava-Nové Mesto, Pionierska 12, Bratislava 12.06.2018
24/23 Návrh na zverenie majetku pod názvom „Revitalizácia VP Rešetková - Osadná“ do správy príspevkovej organizácie EKO podnik verejnoprospešných služieb, so sídlom Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870 10.04.2018
22/23 Stav objektu Tržnice, Šancová 112, Bratislava a prognózy vývoja 12.12.2017
19/23 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom budovy Konskej železnice 13.06.2017
18/23 Žiadosť o poskytnutie dotácie OZ CENTRUM ENVIRONMENTÁLNEJ A ETICKEJ VÝCHOVY ŽIVICA – Aby mesto prekvitalo 11.04.2017
16/23 Návrh na prenájom kancelárie č. 419 na 4. poschodí administratívnej budovy na Hálkovej ul. 11 v Bratislave pre Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o. 16.12.2016
15/23 Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto Renáte Sečkárovej na dobu určitú 3 roky 08.11.2016
13/23 Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu stavby súpisné číslo 1029 postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13679, v k.ú. Nové Mesto, na Chemickej ul. č. 1, pre spoločnosť PERGAMON spol. s r.o., so sídlom Chemická 1, Bratislava, IČO: 31 327 681 14.06.2016
12/23 Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 12780/1, v katastrálnom území Nové Mesto, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, Bratislava 26.04.2016
10/23 Návrh na zrušenie Rokovacieho poriadku Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 15.12.2015
09/23 Návrh Dodatku č. 1 k Protokolu č. 178/2006 o technickom zhodnotení objektu Materskej školy na ul. Jeséniova v Bratislave 13.10.2015
07/23 Návrh na zrušenie Štatútu účelového mimorozpočtového peňažného fondu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto schváleného dňa 20.04.2004 uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/08 v znení jeho dodatkov 16.06.2015
03/23 Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu časti nebytového priestoru pre nájomcu – Tomáš Jurišta, so sídlom Považská 42, 831 01 Bratislava, IČO: 40780708 14.04.2015
02/23 Návrh členov Komisie pre činnosť EKO-podniku VPS 17.02.2015
27/22 Zásady prenajímania nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Nové Mesto , a ktoré sú mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zverené do správy hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou“. 11.09.2018
26/22 Návrh na zmenu Uznesenia Miestneho zastupiteľstva č. 23/08 zo dňa 13.02.2018 12.06.2018
24/22 Návrh na zverenie majetku pod názvom „Park Hálkova – Varšavská“ do správy príspevkovej organizácie EKO podnik verejnoprospešných služieb, so sídlom Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870 10.04.2018
22/22 Návrh na schválenie zámeru na zriadenie prevádzky EKO - podniku verejnoprospešných služieb 12.12.2017
19/22 Návrh na pomenovanie nových ulíc v katastrálnom území Vinohrady, v lokalite ,,Koliba - Vtáčnik“ 13.06.2017
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »