Prehľad všeobecne záväzných nariadení

Účinné od Názov
01.01.2019 ÚPLNÉ ZNENIE Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.10 /2016 zo dňa 16.12.2016 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 8/2017 zo dňa 12.12.2017 a Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 13/2018 zo dňa 11.09.2018 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto - zrušené VZN 10/2019 zo dňa 10.12.2019
27.09.2018 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 9/2018 zo dňa 11.09.2018, ktorým sa vyhradzujú miesta na verejných priestranstvách na miestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2018
27.09.2018 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2018 zo dňa 11.09.2018 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 5/2016 zo dňa 14.06.2016 v znení Všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 3/2017 zo dňa 11.04.2017 a Všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 5/2018 zo dňa 10.04.2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (mení VZN 5/2016, 3/2017 a 5/2018)

27.09.2018 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 11/2018 zo dňa 11.09.2018 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2010 zo dňa 22. júna 2010 o podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava–Nové Mesto (mení VZN 3/2010)
27.09.2018 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 12/2018 zo dňa 11.09.2018 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (ruší VZN 4/2017) (vydané v úplnom znení - doplnené VZN č. 6/2019)
27.09.2018 ÚPLNÉ ZNENIE Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3 /2010 zo dňa 22.09.2010 o podmienkach a podrobnostiach držania psov na území mestskej časti Bratislava–Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 11/2018 zo dňa 11.09.2018 o podmienkach a podrobnostiach držania psov na území mestskej časti Bratislava–Nové Mesto
27.09.2018 ÚPLNÉ ZNENIE Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2016 zo dňa 14.06.2016 v znení Všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 3/2017 zo dňa 11.04.2017, Všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 5/2018 zo dňa 10.04.2018 a Všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 10/2018 zo dňa 11.09.2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
28.06.2018 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 6/2018, zo dňa 12.06.2018, ktorým sa vydáva Trhový poriadok tržnice v OC FreshMarket, Rožňavská 1 A, Bratislava (ruší VZN 1/2016)
28.06.2018 Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 7/2018 zo dňa 12. 5. 2018 ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok parku s názvom „Voľnočasový priestor JAMA“
01.05.2018 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 4/2018 zo dňa 10.04.2018 o úhrade za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ktorého zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Nové Mesto
27.04.2018 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2018 zo dňa 10. 04. 2018 ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (ruší VZN 12/2017)
27.04.2018 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2018, zo dňa 10. 04. 2018, ktorým sa vydáva Trhový poriadok tržnice v objekte Tržnica, Šancová 112, Bratislava (ruší VZN 4/2015, doplnené VZN 8/2019)
27.04.2018 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2018 zo dňa 10. 04. 2018, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v OC FreshMarket, Rožňavská 1A, 831 04 Bratislava
27.04.2018 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2018 zo dňa 10. 04. 2018 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 5/2016 zo dňa 14.06.2016 v znení všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 3/2017 zo dňa 11. 04. 2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (mení VZN 5/2016 a VZN 3/2017)
01.01.2018 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 12/2017 zo dňa 12. 12. 2017 ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (zrušuje VZN 4/2016) (zrušené VZN č. 1/2018 dňa 10.04.2018)
01.01.2018 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 8/2017 zo dňa 12.12.2017 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2016 zo dňa 16.12.2016 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (mení VZN 10/2016, doplnené VZN 8/2019) - zrušené VZN 10/2019 zo dňa 10.12.2019
01.01.2018 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2017 zo dňa 12. 12. 2017 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2017 zo 14. februára 2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (mení VZN 1/2017), (doplnené VZN MČ B-NM č. 3/2020 zo dňa 19.05.2020)
01.01.2018 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2017, zo dňa 12. decembra 2017, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto (zrušuje VZN 9/2016)
(zrušené VZN 6/2018 dňa 12.06.2018)
01.01.2018 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 11/2017 zo dňa 12. 12. 2017, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 8/2016 zo dňa 08.11.2016 o poskytovaní a úhradách za sociálne služby (mení VZN 8/2016)
01.01.2018 ÚPLNÉ ZNENIE Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2017 zo dňa 14. 2.2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2017 zo dňa 12.12.2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (doplnené VZN MČ B-NM č. 3/2020 zo dňa 19.05.2020)
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »