Prehľad všeobecne záväzných nariadení

Účinné od Názov
14.02.2019 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 1/2019 zo dňa 29.01.2019 ktorým sa vyhradzujú miesta na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby prezidenta Slovenskej republiky, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí
01.01.2019 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 8/2018 zo dňa 12.06.2018, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto (ruší VZN 10/2017, zrušené VZN 07/2019)
01.01.2019 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 13/2018 zo dňa 11.09.2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2016 zo dňa 16.12.2016 v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 8/2017 zo dňa 12.12.2017 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (mení VZN 10/2016 a 8/2017) - zrušené VZN 10/2019 zo dňa 10.12.2019

01.01.2019 ÚPLNÉ ZNENIE Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.10 /2016 zo dňa 16.12.2016 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 8/2017 zo dňa 12.12.2017 a Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 13/2018 zo dňa 11.09.2018 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto - zrušené VZN 10/2019 zo dňa 10.12.2019
27.09.2018 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 9/2018 zo dňa 11.09.2018, ktorým sa vyhradzujú miesta na verejných priestranstvách na miestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2018
27.09.2018 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2018 zo dňa 11.09.2018 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 5/2016 zo dňa 14.06.2016 v znení Všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 3/2017 zo dňa 11.04.2017 a Všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 5/2018 zo dňa 10.04.2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (mení VZN 5/2016, 3/2017 a 5/2018)

27.09.2018 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 11/2018 zo dňa 11.09.2018 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2010 zo dňa 22. júna 2010 o podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava–Nové Mesto (mení VZN 3/2010)
27.09.2018 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 12/2018 zo dňa 11.09.2018 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (ruší VZN 4/2017) (vydané v úplnom znení - doplnené VZN č. 6/2019)
27.09.2018 ÚPLNÉ ZNENIE Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3 /2010 zo dňa 22.09.2010 o podmienkach a podrobnostiach držania psov na území mestskej časti Bratislava–Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 11/2018 zo dňa 11.09.2018 o podmienkach a podrobnostiach držania psov na území mestskej časti Bratislava–Nové Mesto
27.09.2018 ÚPLNÉ ZNENIE Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2016 zo dňa 14.06.2016 v znení Všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 3/2017 zo dňa 11.04.2017, Všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 5/2018 zo dňa 10.04.2018 a Všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 10/2018 zo dňa 11.09.2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
28.06.2018 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 6/2018, zo dňa 12.06.2018, ktorým sa vydáva Trhový poriadok tržnice v OC FreshMarket, Rožňavská 1 A, Bratislava (ruší VZN 1/2016)
28.06.2018 Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 7/2018 zo dňa 12. 5. 2018 ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok parku s názvom „Voľnočasový priestor JAMA“
01.05.2018 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 4/2018 zo dňa 10.04.2018 o úhrade za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ktorého zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Nové Mesto
27.04.2018 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2018 zo dňa 10. 04. 2018 ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (ruší VZN 12/2017)
27.04.2018 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2018, zo dňa 10. 04. 2018, ktorým sa vydáva Trhový poriadok tržnice v objekte Tržnica, Šancová 112, Bratislava (ruší VZN 4/2015, doplnené VZN 8/2019)
27.04.2018 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2018 zo dňa 10. 04. 2018, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v OC FreshMarket, Rožňavská 1A, 831 04 Bratislava
27.04.2018 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2018 zo dňa 10. 04. 2018 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 5/2016 zo dňa 14.06.2016 v znení všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 3/2017 zo dňa 11. 04. 2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (mení VZN 5/2016 a VZN 3/2017)
01.01.2018 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 12/2017 zo dňa 12. 12. 2017 ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (zrušuje VZN 4/2016) (zrušené VZN č. 1/2018 dňa 10.04.2018)
01.01.2018 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 8/2017 zo dňa 12.12.2017 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2016 zo dňa 16.12.2016 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (mení VZN 10/2016, doplnené VZN 8/2019) - zrušené VZN 10/2019 zo dňa 10.12.2019
01.01.2018 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2017 zo dňa 12. 12. 2017 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2017 zo 14. februára 2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (mení VZN 1/2017), (doplnené VZN MČ B-NM č. 3/2020 zo dňa 19.05.2020)
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »