Prehľad všeobecne záväzných nariadení

Účinné od Názov
20.02.2020 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2020, zo dňa 04. 02. 2020, o spôsobe bezúročného splácania ceny prevádzaných bytov, ateliérov a pozemkov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
01.01.2020 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 7/2019 zo dňa 05.11.2019, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto (ruší VZN 08/2018) (zrušené VZN č. 6/2020 dňa 16.11.2021)
01.01.2020 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2019 zo dňa 10.12.2019, o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (doplnené VZN 10/2020)
21.11.2019 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 8/2019 zo dňa 05.11.2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 2/2017 zo dňa 14.02.2017 ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto v znení Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2017 zo dňa 30.06.2017 (mení a dopĺňa VZN 2/2017, mení a dopĺňa VZN 5/2017) zrušené uznesením MZ č. 16/08 zo dňa 19.05.2020 – vyhovenie protestu prokurátora
11.10.2019 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 6/2019 zo dňa 25.06.2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2018 zo dňa 11.09.2018 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (mení a dopĺňa 12/2018)
11.10.2019 Úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 12/2018 zo dňa 11. septembra 2018 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 6/2019 zo dňa 24.09.2019
01.09.2019 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2019 zo dňa 25.06.2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto (zrušené VZN 10/2020 dňa 23.09.2020)
10.04.2019 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 3/2019 zo dňa 26. 03. 2019, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostného trhu v rámci „Fanzóny“ pri
objekte Istropolis na Trnavskom mýte v Bratislave
10.04.2019 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 4/2019 zo dňa 26. 03. 2019, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostného trhu pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave
01.04.2019 Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2019 zo dňa 05.03.2019, o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto (zrušené VZN č. 05/2019 zo dňa 25.06.2019)
14.02.2019 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 1/2019 zo dňa 29.01.2019 ktorým sa vyhradzujú miesta na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby prezidenta Slovenskej republiky, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí
01.01.2019 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 8/2018 zo dňa 12.06.2018, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto (ruší VZN 10/2017, zrušené VZN 07/2019)
01.01.2019 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 13/2018 zo dňa 11.09.2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2016 zo dňa 16.12.2016 v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 8/2017 zo dňa 12.12.2017 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (mení VZN 10/2016 a 8/2017) - zrušené VZN 10/2019 zo dňa 10.12.2019

01.01.2019 ÚPLNÉ ZNENIE Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.10 /2016 zo dňa 16.12.2016 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 8/2017 zo dňa 12.12.2017 a Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 13/2018 zo dňa 11.09.2018 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto - zrušené VZN 10/2019 zo dňa 10.12.2019
27.09.2018 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 9/2018 zo dňa 11.09.2018, ktorým sa vyhradzujú miesta na verejných priestranstvách na miestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2018
27.09.2018 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2018 zo dňa 11.09.2018 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 5/2016 zo dňa 14.06.2016 v znení Všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 3/2017 zo dňa 11.04.2017 a Všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 5/2018 zo dňa 10.04.2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (mení VZN 5/2016, 3/2017 a 5/2018)

27.09.2018 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 11/2018 zo dňa 11.09.2018 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2010 zo dňa 22. júna 2010 o podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava–Nové Mesto (mení VZN 3/2010)
27.09.2018 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 12/2018 zo dňa 11.09.2018 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (ruší VZN 4/2017) (vydané v úplnom znení - doplnené VZN č. 6/2019)
27.09.2018 ÚPLNÉ ZNENIE Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3 /2010 zo dňa 22.09.2010 o podmienkach a podrobnostiach držania psov na území mestskej časti Bratislava–Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 11/2018 zo dňa 11.09.2018 o podmienkach a podrobnostiach držania psov na území mestskej časti Bratislava–Nové Mesto
27.09.2018 ÚPLNÉ ZNENIE Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2016 zo dňa 14.06.2016 v znení Všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 3/2017 zo dňa 11.04.2017, Všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 5/2018 zo dňa 10.04.2018 a Všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 10/2018 zo dňa 11.09.2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »