Miestne zastupiteľstvo - 23. zasadnutie 13.02.2018

 • 13. februára 2018, 09:00 h
 • Spoločenská sála Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto
 • Vajnorská č. 21, Bratislava
 • Predsedajúci: Mgr. Kusý Rudolf
 • Pozvánka [44.54 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Návrh na voľbu členov návrhovej komisie

 4. 4.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 5. 5.Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 6. 6.Správa o činnosti miestneho kontrolóra za rok 2017

 7. 7.Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Jeséniova 54

 8. 8.Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2018 – 2020

 9. 9.Návrh na zverenie pozemku KN, parcely registra „C“, parc. č. 12 780/16, 12 780/26, 12 780/211, 12 780/213, 12 781/1, 12 781/3 až 12781/5, 12 781/9, 12 781/11 až 12 781/15, 12 781/17 až 12 781/230 a parc. č. 12 781/231 až 12 781/244, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o celkovej výmere 4.896 m2 do správy EKO-podniku verejnoprospešných služieb

 10. 10.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 19227/35, v katastrálnom území Vinohrady, pre manželov Vojtecha Čecha, bytom Briežky 1244, Bratislava a Dagmar Čechovú, bytom Sklenárova 22, Bratislava

  Materiál nebol schválený

 11. 11.Návrh na schválenie osobitného zreteľa výpožičky pozemkov registra “C“ KN parc. č. 11355/21, parc. č. 11355/25, parc. č. 11355/27 a parc. č. 11355/30 v katastrálnom území Nové Mesto pre spoločnosť Central Zone s.r.o. so sídlom Vajnorská 100/B Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 04, IČO: 50 414 151

 12. 12.Návrh na schválenie osobitného zreteľa - prenájmu časti stavby so súpisným číslom 97 umiestnenej na pozemku registra “C“ parc. č. 11355/28, evidovanej na liste vlastníctva číslo 1292 v katastrálnom území Nové Mesto pre spoločnosť Central Zone s.r.o. so sídlom Vajnorská 100/B, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04, IČO: 50 414 151

 13. 13.Návrh na zverenie majetku pod názvom „Revitalizácia VP Sliačska ul. – DI“ do správy príspevkovej organizácie EKO podnik verejnoprospešných služieb, so sídlom Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO:00 491 870

 14. 14.Rôzne
  1. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.22/32 zo dňa 12.12.2017 a uznesenia č.22/33 zo dňa 12.12.2017
  2. Poslanecký návrh - vzdanie sa Ing. Kataríny Augustinič funkcie člena Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a voľba nového člena

 15. 15.Interpelácie

 16. 16.Vystúpenie občanov (predpoklad o 11:00 hod)

 17. 17.Záver

Informačné materiály

 1. 1.Informácia o vybavovaní interpelácií z ostatného MZ (12.12.2017)

 2. 2.Informácia o činnosti Okrskovej stanice MsP Bratislava-Nové Mesto za obdobie od 01.10.2017 do 01.01.2018

 3. 3.Informácia o čerpaní rozpočtu k 3.12.2017

 4. 4.Informácia k návrhu rozpočtu pre EKO-podnik VPS pre rok 2018