Miestne zastupiteľstvo (2022 - 2026) - 2. zasadnutie 14.12.2022

 • 14. decembra 2022, 09:00 h
 • prezenčnou formou v Spoločenskej sále Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská č. 21, Bratislava
 • Predsedajúci: Mgr. Čupka Matúš
 • Pozvánka [47.28 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Zloženie sľubu novozvoleného poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 3. 3.Schválenie programu rokovania

 4. 4.Voľba členov návrhovej komisie

 5. 5.Voľba overovateľov uznesení a záznamu z rokovania

 6. 6.Návrh na voľbu
  a) predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto s výkonom agendy sťažností voči voleným funkcionárom Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
  b) podpredsedu komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy
  c) člena dotačnej komisie
  d) člena návrhovej komisie
  e) sobášiaceho
  f) zástupcu obce v školských radách organizácií zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto pre volebné obdobie rokov 2022– 2026
  g) gescie poslanca v gesčnom okrsku č. 2

 7. 7.Návrh na schválenie súťažných podkladov k vyhláseniu verejného obstarávania na podlimitnú zákazku bežným spôsobom pre stavebné práce s názvom „REVITALIZÁCIA ČASTI PARKU NA RAČIANSKOM MÝTE V BRATISLAVE“ a nadlimitnú zákazku na poskytnutie služby pre zákazku „SADOVÉ ÚPRAVY V RÁMCI REVITALIZÁCIE ČASTI PARKU NA RAČIANSKOM MÝTE V BRATISLAVE“

  Materiály
 8. 8.Návrh na schválenie podania žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pre projekt „MŠ VIHORLATSKÁ - ROZŠÍRENIE KAPACÍT“

 9. 9.Návrh na odstúpenie od zmluvy o poskytnutí NFP pre projekt „DETSKÉ JASLE VIHORLATSKÁ“

 10. 10.Schválenie Zadania pre Územný plán zóny Krahulčia 2020

 11. 11.Návrh poverenia starostu na rokovanie a uzatvorenie zmluvy o spolupráci s MIRI bez finančného záväzku

 12. 12.Vystúpenie občanov (predpoklad o 11:00 hod.)

 13. 13.Interpelácie poslancov

 14. 14.Rôzne

 15. 15.Záver