Miestne zastupiteľstvo (2022 - 2026) - 1. zasadnutie 28.11.2022

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení

 3. 3.Správa predsedu Miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce

 4. 4.Zloženie sľubu novozvoleného starostu mestskej časti, prevzatie insígnií a prevzatie ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom

 5. 5.Zloženie sľubu novozvolených poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 6. 6.Vystúpenie starostu

 7. 7.Schválenie programu rokovania 1. zasadnutia – pracovná časť

 8. 8.Určenie spôsobu hlasovania

 9. 9.Voľba členov návrhovej a volebnej komisie

 10. 10.Voľba overovateľov uznesení a záznamu z rokovania

 11. 11.Návrh na určenie počtu členov Miestnej rady a zloženie Miestnej rady Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

  Materiály
 12. 12.Návrh na zriadenie stálych a účelových odborných komisií Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre volebné obdobie rokov 2022-2026

 13. 13.Voľba predsedov a podpredsedov stálych komisií Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre volebné obdobie rokov 2022-2026

 14. 14.Voľba členov stálych Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 15. 15.Návrh na schválenie sobášiacich poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre volebné obdobie rokov 2022-2026 a plán sobášnych obradov na rok 2023 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 16. 16.Voľba gesčných poslancov pre jednotlivé gesčné okrsky mestskej časti

  Materiály
 17. 17.Voľba zástupcov MČ - členov rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ

  Materiály
 18. 18.Návrh na určenie platu starostu

 19. 19.Návrh časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2023

 20. 20.Návrh na zmenu uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 34/04 bod c) z 21.12.2021 a 43/04 z 13.10.2022

  Materiály
 21. 21.Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ BNM na 1. polrok 2023

 22. 22.Vystúpenie občanov (predpoklad o 11:30)

 23. 23.Interpelácie poslancov

 24. 24.Rôzne

 25. 25.Záver