Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) - 7. zasadnutie 11.06.2019

 • 11. júna 2019, 13:00 h
 • Junácka č. 1, Bratislava
 • zasadacia miestnosť Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto č. 619/6. poschodie
 • Predsedajúci: Mgr. Kusý Rudolf
 • Pozvánka [40.38 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Návrh na voľbu členov návrhovej komisie

 4. 4.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 5. 5.Stanovisko Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 6. 6.Informácia o procese schvaľovania koncesnej zmluvy na zabezpečenie prevádzky Tepelného hospodárstva v Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 7. 7.Záver