Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) - 5. zasadnutie 07.05.2019

 • 7. mája 2019, 09:00 h
 • Vajnorská, 21, Bratislava
 • v Spoločenskej sále Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto
 • Predsedajúci: Mgr. Kusý Rudolf
 • Pozvánka [48.95 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Návrh na voľbu členov návrhovej komisie

 4. 4.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 5. 5.Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 6. 6.Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Kalinčiakova 12

 7. 7.Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2018

 8. 8.Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2019 – 2021

 9. 9.Návrh na poskytnutie dotácií
  9.1 Žiadosť o poskytnutie dotácie – OZ Kominárka – Rodinné centrum Kominárka vo výške 12.000,- €
  9.2 Žiadosť o poskytnutie dotácie – Slovenský červený kríž, územný spolok Bratislava – mesto vo výške 3091,36 €
  9.3 Žiadosť o poskytnutie dotácie – OZ Centrum krízovej pomoci – Kultúrny festival tanca a hudby vo výške 5.000,- €
  9.4 Žiadosť o poskytnutie dotácie – OZ Rodinné centrum Kramárik vo výške 14.000,- €

 10. 10.Návrh na zriadenie vecného bremena k časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 11312/2, v katastrálnom území Nové Mesto, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, Bratislava

 11. 11.Návrh na schválenie prenájmu pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12050/9, o výmere 807 m2, ostatná plocha a parc. č. 12050/10, o výmere 483 m2, ostatná plocha, v k.ú. Nové Mesto od vlastníkov pozemkov – Ing. Alexander Institoris, PhDr. Katarína Banghová a Róbert Institoris

 12. 12.Návrh na odzverenie pozemkov registra „C“ KN parc. č. 19614/6, parc. č. 19614/48, parc. č. 19614/7, parc. č. 19614/9 a parc. č. 19647/49, ktoré sú evidované geometrickým plánom č. 103/2018 pre katastrálne územie Vinohrady z majetku príspevkovej organizácie EKO podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava

 13. 13.Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov v objekte základnej školy na ul. Kalinčiakova 12 v Bratislave pre spoločnosť Hockey Event, a. s. so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava

 14. 14.Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zásadám prenajímania nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, alebo sú mestskej časti Bratislava–Nové Mesto zverené do správy hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou

 15. 15.Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníckeho práva k novovytvorenému pozemku registra „C“ KN parc. č. 13433/16 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 m² v katastrálnom území Nové Mesto

 16. 16.Návrh na zrušenie uznesení č. 02/11 a č. 03/11 prijatých miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 29.01.2019 a dňa 05.03.2019
  Materiál nezískal dostatočný počet hlasov.

 17. 17.Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej nájomnej zmluve na prenájom pozemku registra “C“ KN parc. č. 15123/214 – zastavané plocha a nádvorie a časti pozemkov registra “C“ KN parc. č. 15121/1 – vodná plocha a 15123/1 – ostatná plocha, v k.ú. Nové Mesto, vedených na LV č. 2382, v prospech spoločnosti MIG REAL s.r.o., ul. 29. augusta 5, Bratislava 811 08, IČO: 36 789 933

 18. 18.Správa o príprave areálu Kuchajda na leto 2019

 19. 19.Správa o havarijnom stave strešnej konštrukcie objektu hornej stanice lanovej dráhy Bratislava Železná studnička – Kamzík v správe EKO-podniku VPS

 20. 20.Návrh na schválenie nájmu obecného bytu v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Ľubomírovi Kolárovi na dobu určitú 3 roky

 21. 21.Rôzne:
  R01 - Stanovisko MZ k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel - MATERIÁL NEZÍSKAL DOSTATOČNÝ POČET HLASOV
  R02 - Stanovisko MZ k návrhu Dodatku štatútu hlavného mesta SR Bratislavy týkajúceho sa výšky príjmov za dočasné parkovanie motorových vozidiel v mestskej časti - MATERIÁL NEZÍSKAL DOSTATOČNÝ POČET HLASOV
  R03 - Stanovisko MZ k návrhu Dodatku štatútu hlavného mesta SR Bratislavy týkajúceho sa zriadenia a určenia nízkoemisných zón mestskými časťami
  R04 - Návrh na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z IROP pre projekt navýšenia kapacít v materských školách -MŠ Vihorlatská
  R05 - Petícia proti odvolaniu riaditeľa PhDr. Jána Papugu PhD
  R06 - Spracovanie koncepcie EKO-ppodniku VPS (poslanecký návrh)
  R07 - Predloženie rozpočtu MČ B-NM na rok 2020 - 2022 (poslanecký návrh)
  R08 - Analýza investičných potrieb škôl, škôlok a detských jaslí (poslanecký návrh)

 22. 22.Interpelácie

 23. 23.Vystúpenie občanov (predpoklad o 11.00 hod)

 24. 24.Záver

Informačné materiály

 1. 1.Činnosť MsP expozitúry Bratislava III za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018

 2. 2.Informácia o vybavovaní interpelácií z Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto konaného dňa 29.01.2019

  Materiály