Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) - 40. zasadnutie 27.09.2022

 • 27. septembra 2022, 09:00 h
 • v Spoločenskej sále Strediska kultúry, Vajnorská 21, Bratislava
 • Predsedajúci: Mgr. Kusý Rudolf
 • Pozvánka [46.2 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 19.Návrh na schválenie prevodu bytu č. 23 a s ním súvisiaci spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach, na príslušenstve v bytovom dome na Bojnickej ulici č. 19, súp. č. 6954, k. ú. Nové Mesto, ako aj na zastavanom pozemku parc. č. 17090/25 a priľahlom pozemku parc. č. 17090/57 do vlastníctva nájomcu

 3. 20.Návrh na schválenie prevodu bytu č. 32 a s ním súvisiaci spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach, na príslušenstve v bytovom dome na Bojnickej ulici č. 19, súp. č. 6954, k. ú. Nové Mesto, ako aj na zastavanom pozemku parc. č. 17090/25 a priľahlom pozemku parc. č. 17090/57 do vlastníctva nájomcu

 4. 21.Návrh Zásad poskytovania finančného príspevku na dopravu pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 5. 22.Návrh Dodatok č. 1 Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 12. 4. 2012 uznesením č. 37/13

 6. 23.Návrh Dodatok č. 2 Zásad poskytovania stravovania dôchodcom a poskytovania finančného príspevku na stravovanie dôchodcom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 7. 24.Návrh Dodatok č. 2 Zásad poskytovania jednorazových finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 8. 25.Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2022 - 2027

 9. 26.Informácia o spracovaní Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja na roky 2022-2030

  Materiály
 10. 27.Informácia o spracovaní územných plánov zón

  Materiály
 11. 28.Návrh na zápis Tržnice na Trnavskom mýte do Zoznamu pamätihodností mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 12. 29.Návrh na zápis Vily riaditeľa Dynamit-Nobel na Jurajovom dvore do Zoznamu pamätihodností mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 13. 30.Žiadosť o poskytnutie dotácie – Depaul Slovensko vo výške 4 000 Eur

 14. 31.Žiadosť o poskytnutie dotácie – Nadácia Cvernovka vo výške 4 000 Eur

 15. 32.Žiadosť o poskytnutie dotácie – Občianske združenie Ziegelfeld vo výške 9 053,50 Eur

 16. 33.Žiadosť o poskytnutie dotácie – Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vo výške 2 500 Eur

 17. 34.Žiadosť o poskytnutie dotácie – Novomestský športový klub 1922 vo výške 20 000 Eur

 18. 35.Rôzne
  R01 - Návrh na zápis pamiatok do zoznamu pamätihodností Bratislava-Nové Mesto
  Poslanecký návrh poslancov (Filipovič, Korček, Balga, Gašpierik, Lovich, Kuzma)
  R02 - Poskytnutie súčinnosti pri zavedení plynu (Poslanecký návrh poslankyne Šebejovej)

 19. 36.Interpelácie

 20. 37.Záver