Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) - 40. zasadnutie 13.09.2022

 • 13. septembra 2022, 14:00 h
 • v zasadacej miestnosti č. 619 na VI. posch. administratívnej budovy Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka ul. č. 1, Bratislava
 • Predsedajúci: Mgr. Kusý Rudolf
 • Pozvánka [51.92 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba členov návrhovej komisie

 4. 4.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 5. 5.Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp a ich evidencii na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 6. 6.Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto

 7. 7.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – nájom nebytového priestoru - športovej gymnastickej telocvične na Trnavskej ulici č. 33, súpisné číslo 3502, vybudovanej na parcele registra „C“ KN č. 15132/10 a 15132/11, katastrálne územie Nové Mesto a to nájomcovi Asociácia športových klubov Inter Bratislava, o.z., Trnavská cesta, 83284 Bratislava, IČO: 00678457
  PREDKLADATEĽ STIAHOL MATERIÁL Z ROKOVANIA

 8. 8.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – predaj stavby prístavby športovej haly označenej súpisným číslom 11796, postavenej na pozemku registra „C“ KN parcelné číslo 11820/14, a pozemkov registra „C“ KN parc. č. 11820/14, 11820/4, 11820/13, v katastrálnom území Nové Mesto žiadateľovi – BZS Company, s.r.o., Legerského 3, 83102 Bratislava, IČO: 51136830
  MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ

 9. 9.Schválenie zámeru obstarania nebytových priestorov pre zriadenie materskej školy v rámci projektu Stolwerck Residence

 10. 10.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa - nájom nebytového priestoru – č. 12 – 905 o celkovej podlahovej ploche 42,01 m², nachádzajúcom na prízemí bytového domu na ulici Račianska 97, 101 v Bratislave a to spoločnosti AROSE s. r. o., Prídavková 1824, Bratislava 841 06, IČO: 45506523
  MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ

 11. 11.Žiadosť East fund s.r.o., Vajanského nábrežie 5, 811 02 Bratislava o zmenu nájomnej zmluvy č. ÚEZ 216/2020 zo dňa 25.11.2020

 12. 12.Návrh na zápis Sila a zámočníckej dielne v areáli Palma do Zoznamu pamätihodností mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 13. 13.Prejednanie petície

  Materiály
 14. 14.Návrh na schválenie kúpy – časti pozemku registra „C“ KN parcelné číslo 13698/50, ostatná plocha, o výmere 498 m², v katastrálnom území Nové Mesto od predávajúceho - City Logistix s.r.o., Budyšínska 36, 83102 Bratislava, IČO: 50967410
  MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ

 15. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – predaj pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12780/14, 12780/172, 12780/279, 12780/280, v katastrálnom území Nové Mesto žiadateľom - Zátišie s.r.o., so sídlom Zátišie 10/a, 831 01, Bratislava, IČO 44 237 588 a Ing. Ircha Tomáš, bytom Slovenská 14, 900 31, Stupava
  MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ

 16. 16.Návrh na druhé použitie zdrojov z bankového úveru
  PREDKLADATEĽ STIAHOL MATERIÁL Z ROKOVANIA

 17. 17.Návrh na schválenie kúpy – pozemok registra „C“ KN, parcelné číslo 12142/221, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 1180 m², katastrálne územie Nové Mesto od predávajúceho Slovenská republika – správca Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, PSČ 812 72, SR, IČO: 151866

 18. 18.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – bezodplatný prevod časti pozemkov registra „C“ KN parcelné číslo 15140/9, 15140/80, 15140/81, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 276 m², katastrálne územie Nové Mesto na nadobúdateľa - hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy a schválenie Zverenia majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
  MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ

 19. 19.Návrh na schválenie prevodu bytu č. 23 a s ním súvisiaci spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach, na príslušenstve v bytovom dome na Bojnickej ulici č. 19, súp. č. 6954, k. ú. Nové Mesto, ako aj na zastavanom pozemku parc. č. 17090/25 a priľahlom pozemku parc. č. 17090/57 do vlastníctva nájomcu

 20. 20.Návrh na schválenie prevodu bytu č. 32 a s ním súvisiaci spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach, na príslušenstve v bytovom dome na Bojnickej ulici č. 19, súp. č. 6954, k. ú. Nové Mesto, ako aj na zastavanom pozemku parc. č. 17090/25 a priľahlom pozemku parc. č. 17090/57 do vlastníctva nájomcu

 21. 21.Návrh Zásad poskytovania finančného príspevku na dopravu pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 22. 22.Návrh Dodatok č. 1 Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 12. 4. 2012 uznesením č. 37/13

 23. 23.Návrh Dodatok č. 2 Zásad poskytovania stravovania dôchodcom a poskytovania finančného príspevku na stravovanie dôchodcom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 24. 24.Návrh Dodatok č. 2 Zásad poskytovania jednorazových finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 25. 25.Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2022 - 2027

 26. 26.Informácia o spracovaní Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja na roky 2022-2030

  Materiály
 27. 27.Informácia o spracovaní územných plánov zón

  Materiály
 28. 28.Návrh na zápis Tržnice na Trnavskom mýte do Zoznamu pamätihodností mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 29. 29.Návrh na zápis Vily riaditeľa Dynamit-Nobel na Jurajovom dvore do Zoznamu pamätihodností mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 30. 30.Žiadosť o poskytnutie dotácie – Depaul Slovensko vo výške 4 000 Eur

 31. 31.Žiadosť o poskytnutie dotácie – Nadácia Cvernovka vo výške 4 000 Eur

 32. 32.Žiadosť o poskytnutie dotácie – Občianske združenie Ziegelfeld vo výške 9 053,50 Eur

 33. 33.Žiadosť o poskytnutie dotácie – Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vo výške 2 500 Eur

 34. 34.Žiadosť o poskytnutie dotácie – Novomestský športový klub 1922 vo výške 20 000 Eur

 35. 35.Vystúpenie občanov (predpoklad o 15,00 hod.)

 36. 36.Rôzne

 37. 37.Interpelácie

 38. 38.Záver