Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) - 4. zasadnutie 26.03.2019

 • 26. marca 2019, 09:00 h
 • Vajnorská, 21, Bratislava
 • v Spoločenskej sále Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto
 • Predsedajúci: Mgr. Kusý Rudolf
 • Pozvánka [45.38 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Návrh na voľbu členov návrhovej komisie

 4. 4.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 5. 5.Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 6. 6.Správa z mimoriadnej kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou, Riazanská 75

 7. 7.Správa z kontroly splnenia nápravných opatrení uložených MZ MČ B-NM na 14. zasadnutí uznesením č.14/08 vyplývajúcich zo Správy z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Riazanská 75, Bratislava

 8. 8.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ..../2019, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostného trhu v rámci „Fanzóny“ pred objektom Istropolis na Trnavskom mýte v Bratislave

 9. 9.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ..../2019, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostného trhu pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave

 10. 10.Návrh na schválenie budúcich zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam dotknutým rekonštrukciou komunikácie na ul. Tupého

 11. 11.Návrh na schválenie budúcej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti dotknutej rekonštrukciou komunikácie na ul. Tupého

 12. 12.Návrh na schválenie uzavretia zmluvy o budúcej nájomnej zmluve na prenájom stavby – prístavba športovej haly - so súpisným číslom 10796 postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11820/14 a prenájom pozemkov registra „C“ KN parc. č. 11820/13 a 11820/4, v k.ú. Nové Mesto, v prospech spoločnosti BZS Company s.r.o., Bajkalská 18/A, 821 08 Bratislava

 13. 13.Návrh na zverenie pozemkov registra „C“ KN parc. č. 22840/1, 22840/4, 22840/5, v katastrálnom území Nové Mesto a na zverenie majetku pod názvom „Revitalizácia Parku Ľudové námestie“, do správy príspevkovej organizácie EKO-podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, Bratislava

 14. 14.Návrh na schválenie predaja stavby podzemnej garáže so súpisným číslom 13329 postavenej na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 11314/16 a 11314/15, v k.ú. Nové Mesto, v prospech Združenia nájomníkov garáží na Robotníckej ulici, Kukučínova 16, Bratislava

 15. 15.Návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2019

 16. 16.Návrh na schválenie nájmu obecného bytu v MČ B-NM – Mária Drozdová – na dobu určitú 3 roky

 17. 17.Návrh na schválenie nájmu obecného bytu v MČ B-NM Patrikovi Bransteterovi na dobu určitú počas trvania pracovného pomeru v EKO – podniku VPS

 18. 18.Návrh platu starostu Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2019

 19. 19.Návrh platu miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2019

 20. 20.Návrh na schválenie Zásad odmeňovania poslancov mestskej časti Bratislava–Nové Mesto

 21. 21.Návrh na voľbu členov odborníkov stálych Komisií Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na volebné obdobie rokov 2018-2022

 22. 22.Návrh časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a stálych Komisií Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2019

 23. 23.Návrh na voľbu člena Miestnej rady Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
  Materiál bol stiahnutý z rokovania

 24. 24.Spracovanie Územného plánu zóny Krahulčia

 25. 25.Rôzne
  Návrh na vypracovanie súpisu nehnuteľného majetku mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 26. 26.Interpelácie

 27. 27.Vystúpenie občanov (predpoklad o 11.00 hod)

 28. 28.Záver