Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) - 39. zasadnutie 28.06.2022

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba členov návrhovej komisie

 4. 4.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 5. 5.Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie EKO-podnik verejnoprospešných služieb Bratislava-Nové Mesto

 6. 6.Správa o plnení uznesení
  MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ

 7. 7.Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Jeséniova 54

 8. 8.Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2022

 9. 9.Návrh na voľbu prísediacich Okresného súdu Bratislava III

 10. 10.Návrh na určenie obvodov, počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a počtu poslancov vo volebných obvodoch pre voľby do orgánov samosprávy obcí a vyšších územných celkov pre volebné obdobie rokov 2022 – 2026 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 11. 11.Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na funkčné obdobie rokov 2022-2026

 12. 12.Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp a ich evidencii na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 13. 13.Návrh na schválenie všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2019 zo dňa 10.12.2019 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, v znení ďalších všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 14. 14.Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto

 15. 15.Návrh Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na vzdelávanie detí v súkromných materských školách

 16. 16.Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2021

 17. 17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – nájom nebytového priestoru - športovej gymnastickej telocvične na Trnavskej ulici č. 33, súpisné číslo 3502, vybudovanej na parcele registra „C“ KN č. 15132/10 a 15132/11, katastrálne územie Nové Mesto a to nájomcovi Asociácia športových klubov Inter Bratislava, o.z., Trnavská cesta, 83284 Bratislava, IČO: 00678457

 18. 18.Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením

 19. 19.Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2019 o dani z nehnuteľnosti

 20. 20.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – predaj stavby prístavby športovej haly označenej súpisným číslom 11796, postavenej na pozemku registra „C“ KN parcelné číslo 11820/14, a pozemkov registra „C“ KN parc. č. 11820/14, 11820/4, 11820/13, v katastrálnom území Nové Mesto žiadateľovi – BZS Company, s.r.o., Legerského 3, 83102 Bratislava, IČO: 51136830

 21. 21.Schválenie zámeru obstarania nebytových priestorov pre zriadenie materskej školy v rámci projektu Stolwerck Residence

 22. 22.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa - nájom nebytového priestoru – č. 12 – 905 o celkovej podlahovej ploche 42,01 m², nachádzajúcom na prízemí bytového domu na ulici Račianska 97, 101 v Bratislave a to spoločnosti AROSE s. r. o., Prídavková 1824, Bratislava 841 06, IČO: 45506523

 23. 23.Žiadosť East fund s.r.o., Vajanského nábrežie 5, 811 02 Bratislava o zmenu nájomnej zmluvy č. ÚEZ 216/2020 zo dňa 25.11.2020

 24. 24.Návrh na zápis Sila a zámočníckej dielne v areáli Palma do Zoznamu pamätihodností mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 25. 25.Prejednanie petície

  Materiály
 26. 26.Návrh na schválenie kúpy – časti pozemku registra „C“ KN parcelné číslo 13698/50, ostatná plocha, o výmere 498 m², v katastrálnom území Nové Mesto od predávajúceho - City Logistix s.r.o., Budyšínska 36, 83102 Bratislava, IČO: 50967410

 27. 27.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – nájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 5620/11, ostatná plocha, v rozsahu 253 m², katastrálne územie Vinohrady, evidované na liste vlastníctva č. 2212, ktorý je zverený do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre nájomcu K&K Real estate VI. s.r.o., Panenská 24, Bratislava, 811 03 Bratislava, IČO: 52570070

 28. 28.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – predaj pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12780/14, 12780/172, 12780/279, 12780/280, v katastrálnom území Nové Mesto žiadateľom - Zátišie s.r.o., so sídlom Zátišie 10/a, 831 01, Bratislava, IČO 44 237 588 a Ing. Ircha Tomáš, bytom Slovenská 14, 900 31, Stupava

 29. 29.Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2022

  Materiály
 30. 30.Návrh na prijatie bankového úveru a prvé použitie úverových zdrojov

 31. 31.Návrh na druhé použitie zdrojov z bankového úveru

 32. 32.Návrh na tretie použitie zdrojov z bankového úveru

 33. 33.Návrh na štvrté použitie zdrojov z bankového úveru

 34. 34.Návrh na schválenie kúpy – pozemok registra „C“ KN, parcelné číslo 12142/221, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 1180 m², katastrálne územie Nové Mesto od predávajúceho Slovenská republika – správca Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, PSČ 812 72, SR, IČO: 151866

 35. 35.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – bezodplatný prevod časti pozemkov registra „C“ KN parcelné číslo 15140/9, 15140/80, 15140/81, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 276 m², katastrálne územie Nové Mesto na nadobúdateľa - hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy a schválenie Zverenia majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 36. 36.Návrh spoločnosti F-LUXUS s.r.o., Zámocká 3, Bratislava, PSČ 811 01, SR, IČO: 50450719 doručený mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vo veci kúpy pozemku za účelom vybudovania materskej školy v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 37. 37.Návrh na schválenie prevodu bytu č. 23 a s ním súvisiaci spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach, na príslušenstve v bytovom dome na Bojnickej ulici č. 19, súp. č. 6954, k. ú. Nové Mesto, ako aj na zastavanom pozemku parc. č. 17090/25 a priľahlom pozemku parc. č. 17090/57 do vlastníctva nájomcu

 38. 38.Návrh na schválenie prevodu bytu č. 32 a s ním súvisiaci spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach, na príslušenstve v bytovom dome na Bojnickej ulici č. 19, súp. č. 6954, k. ú. Nové Mesto, ako aj na zastavanom pozemku parc. č. 17090/25 a priľahlom pozemku parc. č. 17090/57 do vlastníctva nájomcu

 39. 39.Žiadosť Novomestského športového klubu 1922 Bratislava a spoločnosti TESAKO, a.s. o zámenu pozemkov v lokalite Pasienkov za účelom vybudovania Nového športového areálu s viac účelovým využitím

 40. 40.Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2022 - 2027

 41. 41.Informácia o spracovaní Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja na roky 2022-2030

  Materiály
 42. 42.Informácia o spracovaní územných plánov zón

  Materiály
 43. 43.Návrh na zápis Tržnice na Trnavskom mýte do Zoznamu pamätihodností mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 44. 44.Návrh na zápis Vily riaditeľa Dynamit-Nobel na Jurajovom dvore do Zoznamu pamätihodností mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 45. 45.Vystúpenie občanov (predpoklad o 11,00 hod.)

 46. 46.Rôzne:
  R01 - Žiadosť o poskytnutie dotácie – Depaul Slovensko vo výške 4 000 Eur
  R02 - Žiadosť o poskytnutie dotácie – Nadácia Cvernovka vo výške 4 000 Eur
  R03 - Žiadosť o poskytnutie dotácie – Občianske združenie Ziegelfeld vo výške 9 053,50 Eur
  R04 - Žiadosť o poskytnutie dotácie – Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vo výške 2 500 Eur
  R05 - Žiadosť o poskytnutie dotácie – Novomestský športový klub 1922 vo výške 20 000 Eur
  R06 - Odstránenie vizuálneho smogu pri kultúrnej pamiatke Konská železnica
  Návrh poslanca Ing. Pavla Troiaka
  R07 - Rozšírenie zoznamu pamätihodností mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
  Návrh poslanca Ing. Pavla Troiaka
  R08 - Územný plán zóny Biely Kríž a Mierová - obstaranie
  Návrh poslanca Ing. Stanislava Winklera
  R09 - Projekty realizované prostredníctvom investičného úveru – pravidelné informovanie poslancov na týždennej báze – každý pondelok
  Návrh poslanca Mgr. Peter Weiss

 47. 47.Interpelácie

 48. 48.Záver

Informačné materiály

 1. 1.I01 - Informácia o spracovaní interpelácií z ostatného zastupiteľstva

 2. 2.I02 - Informácia o zápise do základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava–Nové Mesto

 3. 3.I03 - Informácia - Modernizácia bufetu na Račianskom mýte.