Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) - 37. zasadnutie 12.04.2022

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba členov návrhovej komisie

 4. 4.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 5. 5.Správa z kontroly plnenia uznesení
  MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ

 6. 6.Návrh na schválenie podania ŽoNFP „Rozšírenie kapacít MŠ Šuňavcova“

 7. 7.Odvolanie člena-odborníka komisie finančnej, pre správu a nakladanie s majetkom Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 8. 8.Správa z mimoriadnej kontroly príspevkovej organizácie EKO-podnik VPS

 9. 9.Návrh na prijatie úveru
  MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ

 10. 10.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 11. 11.Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021 zo dňa 16.11.2021 o poskytovaní nenávratného finančného príspevku na pobyt detí v súkromných materských školách

 12. 12.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 8/2020 zo dňa 23.09.2020, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v objekte TRŽNICA na Šancovej ulici č. 112, Bratislava

 13. 13.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2016 zo dňa 14.06.2016, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v prírodnom areáli Kuchajda, Bratislava

 14. 14.Návrh na schválenie všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2019 zo dňa 10.12.2019 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, v znení ďalších všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
  PREDKLADATEĽ STIAHOL MATERIÁL Z ROKOVANIA

 15. 15.Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Nové Mesto k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 16. 16.Návrh platu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2022 a mesačnej odmeny z mesačného platu

 17. 17.Návrh Dodatok č. 1 Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 18. 18.Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2022 – 2026
  MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ

 19. 19.Návrh cenového výmeru pre prenajímanie majetku v správe EKO-podniku

 20. 20.Návrh na vyhlásenie výzvy na dočasné využitie predmetného územia, resp. pozemku/plochy, na ktorom sa nachádza pozostatok stavby Snežienka, súpisné číslo 14302, pozemok registra „C“ KN parcelné číslo 19614/6, na ulici Cesta Mládeže, Bratislava

 21. 21.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – nájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 5620/11, ostatná plocha, v rozsahu 253 m², katastrálne územie Vinohrady, evidované na liste vlastníctva č. 2212, ktorý je zverený do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre nájomcu K&K Real estate VI. s.r.o., Panenská 24, Bratislava, 811 03 Bratislava, IČO: 52570070
  MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ

 22. 22.Návrh na schválenie prenájmu časti nebytových priestorov v administratívnej budove na Hálkovej 11 v Bratislave v prospech Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (Mestská polícia)

 23. 23.Žiadosť Marks&Marcs s. r. o. o odpustenie nájomného vo výške 50 % za užívanie budovy servisného objektu s názvom JAMA, súp. číslo 13922 nachádzajúcej sa v rámci Voľnočasového areálu JAMA z dôvodu poklesu príjmov v súvislosti s pandémiou COVID-19

 24. 24.Žiadosť Novomestského športového klubu 1922 Bratislava a spoločnosti TESAKO, a.s. o zámenu pozemkov v lokalite Pasienkov za účelom vybudovania Nového športového areálu s viac účelovým využitím
  PREDKLADATEĽ STIAHOL MATERIÁL Z ROKOVANIA

 25. 25.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – nájom nebytového priestoru o celkovej podlahovej ploche 203,7 m2, nachádzajúceho sa ulici Ovručská 5 v Bratislave, občianskemu združeniu SME SPOLU o. z., Čsl. parašutistov 23, 831 03 Bratislava, IČO: 50164015, DIČ: 2120215944

 26. 26.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – predĺženie nájom nebytového priestoru, kancelárie č. 405 – 408, o celkovej výmere 60,16 m2 nachádzajúce sa v administratívnej budove na Hálkovej ulici č. 11 v Bratislave, občianskemu združeniu Detský fond Slovenskej republiky, Stavbárska 38, 821 07 Bratislava-Vrakuňa, IČO: 00679755

 27. 27.Novomestská parkovacia spoločnosť s.r.o., Hálkova 11, 831 03 Bratislava, IČO: 46 816 992 – návrh na vymenovanie konateľov, zrušenie a likvidácia

 28. 28.Informácia o spracovaní územných plánov zón

  Materiály
 29. 29.Vystúpenie občanov (predpoklad o 11,00 hod.)

 30. 30.Rôzne
  R1 - Aktualizácia plnenia uznesenia 17/31.14 – aktualizácia všetkých projektových dokumentácií
  R2 - Smernica – nariadenie o spôsobe zaraďovania realizovaných IA do majetku MČ
  R3 - Realizácia štátneho stavebného dohľadu (Nové Vinice) - UZNESENIE NEBOLO PODPÍSANÉ STAROSTOM
  R4 - Zmena rozpočtu – Knižnica BNM
  R5 - Štatút novín Hlas Nového Mesta - UZNESENIE NEBOLO PODPÍSANÉ STROSTOM
  R6 - Voľba členov Redakčnej rady novín Hlas Nového Mesto - UZNESENIE NEBOLO PODPÍSANÉ STROSTOM
  R7 - Procedurálny návrh – prerušenie rokovania

 31. 31.Interpelácie

 32. 32.Záver

Informačné materiály

 1. 1.Informácia o spracovaní interpelácií z ostatného rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 2. 2.Informácia Dodatok č. 8 k Organizačnému poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zo dňa 28.01.2014

  Materiály