Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) - 35. zasadnutie 08.02.2022

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba členov návrhovej komisie

 4. 4.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 5. 5.Správa mandátovej komisie, zloženie sľubu poslanca

 6. 6.Odvolanie člena komisie:
  Komisie dopravy, informačných systémov, životného prostredia a ochrany verejného poriadku
  Komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a medzinárodné vzťahy (člen)
  Komisie pre EKO-podnik verejnoprospešných služieb
  Komisie pre Snežienku a lanovú dráhu
  Člen Redakčnej rady Hlas Nového Mesta

 7. 7.Správa z kontroly plnenia uznesení

 8. 8.Správa z kontroly čerpania finančných prostriedkov vyčlenených na zabezpečenie realizácie participatívnej časti rozpočtu MČ B-NM

 9. 9.Správa o činnosti miestneho kontrolóra za rok 2021

 10. 10.Návrh na zmenu uznesenia č. 34/04 zo dňa 21.12. 2021 v časti C), bodu 3. (kompetencie starostu)

 11. 11.Správa audítorskej spoločnosti Luca Partner o vykonanej mimoriadnej kontrole EKO-podniku
  VPS
  MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ

 12. 12.Návrh na vypožičanie pochôdznej časti lávky - technickej pamiatky „Oceľová lávka, pri Palme 1903“ Železničnému múzeu Slovenskej republiky, registrovanému Ministerstvom kultúry SR pod číslom RM 67/2000

 13. 13.Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zásadám prenajímania nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve mestskej časti Bratislava–Nové Mesto, a ktoré sú mestskej časti Bratislava–Nové Mesto zverené do správy hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou

 14. 14.Návrh na zmenu a doplnenie Sadzobníka správnych poplatkov na Matričnom úrade Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 15. 15.Prevod práv a povinností zo zmluvy ÚEZ č. 145/2021 o spolupráci, o uzatvorení budúcich kúpnych zmlúv o prevode nehnuteľností a o uzatvorení budúcich zmlúv o zriadení vecných bremien z ATRIOS real estate s.r.o. na vlastníka Pozemkov ATRIOS - spoločnosť Zátišie 1 s.r.o. formou Dodatku č. 1

 16. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – nájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 19262/1, lesný pozemok, v rozsahu 1983 m², katastrálne územie Vinohrady, evidované na liste vlastníctva č. 3673, ktorý je zverený do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre nájomcu BAJKSLAVA, občianske združenie, Poľná 2614/23, 811 08 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 52702219

 17. 17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – nájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 5620/11, ostatná plocha, v rozsahu 253 m², katastrálne územie Vinohrady, evidované na liste vlastníctva č. 2212, ktorý je zverený do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre nájomcu K&K Real estate VI. s.r.o., Panenská 24, Bratislava, 811 03 Bratislava, IČO: 52570070
  PREDKLADATEĽ STIAHOL MATERIÁL Z ROKOVANIA

 18. 18.Návrh na schválenie zmien v ogránoch Novomestskej parkovacej spoločnosti, s.r.o. so sídlom Hálkova 11, 831 03 Bratislava, IČO: 46816 992 a informácia o ďalšom postupe pri jej likvidácii

 19. 19.Návrh na schválenie rokovacieho poriadku výberovej komisie pre výber riaditeľov príspevkových a rozpočtových organizácií (s výnimkou škôl) a členov orgánov obchodných spoločností s majetkovou účasťou mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

  Materiály
 20. 20.Návrh na schválenie nájomného bytu pre zamestnanca EKO-podniku VPS, na novovytvorenú pracovnú pozíciu „Záhradník„ na stredisku údržba zelene.
  PREDKLADATEĽ STIAHOL MATERIÁL Z ROKOVANIA

 21. 21.Návrh na schválenie podania žiadosti o NFP na CVI Makovického

 22. 22.Návrh na schválenie podania žiadosti o poskytnutie dotácie z fondu na podporu športu (športovisko Pionierska)

 23. 23.Informácia o spracovaní územných plánov zón

  Materiály
 24. 24.Vystúpenie občanov (predpoklad o 11,00 hod.)

 25. 25.Rôzne
  R1: Vila Jurajov Dvor – zápis do pamätihodností Bratislava-Nové Mesto
  Poslanecký návrh – Mgr. Filipovič, MBA, JUDr. Korček, PhD, LL.M., Ing. arch. Vaškovič
  R2: Bunker z I. svetovej vojny na Račianskej ulici
  Poslanecký návrh – Mgr. Filipovič, MBA, JUDr. Korček, PhD, LL.M., Ing. arch. Vaškovič, Mgr. Weiss

 26. 26.Interpelácie

 27. 27.Záver

Informačné materiály

 1. 1.O vybavovaní interpelácií

 2. 2.Informácia k výzve na miesto pre škôlku