Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) - 33. zasadnutie 14.12.2021

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba členov návrhovej komisie

 4. 4.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 5. 5.Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na roky 2022 -2024
  PREDKLADATEĽ STIAHOL MATERIÁL Z ROKOVANIA

 6. 6.Návrh na deviatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2021

  Materiály
 7. 7.Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 8. 8.Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Kalinčiakova 12

 9. 9.Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na I. polrok 2022

 10. 10.Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2022-2030 – Vstupná správa

 11. 11.Návrh Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 12. 12.Návrh na postup MČ B-NM pri vyplácaní nespotrebovaného parkovného v pilotnej zóne Tehelné pole

 13. 13.Žiadosť East fund, s.r.o., Vajanského nábrežie 5, 811 02 Bratislava o zmenu nájomnej zmluvy č. ÚEZ 216/2020 zo dňa 25.11.2020

 14. 14.Žiadosť art SLNEČNICE, o.z. o odpustenie nájomného za užívanie nebytových priestorov v budove na Hálkovej 11, Bratislava na základe nájomnej zmluvy č. ÚEZ 124/2020 za mesiace január až apríl 2021

 15. 15.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 5494/m o výmere 719 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorý je priľahlým pozemkom k bytovému domu súp. č. 2853 na Jahodovej 11, v prospech vlastníkov bytov v bytovom dome

 16. 16.Správa audítorskej spoločnosti Luca Partner o vykonanej mimoriadnej kontrole v EKO-podniku VPS

  Materiály
 17. 17.Návrh na schválenie vyradenia neupotrebiteľného majetku so zostatkovou cenou vyššou ako 3500,-€

 18. 18.Návrh Dodatku č.1 Zriaďovacej listiny EKO-podniku verejnoprospešných služieb.
  PREDKLADATEĽ STIAHOL MATERIÁL Z ROKOVANIA

 19. 19.Informácia o spracovaní územných plánov zón

  Materiály
 20. 20.Informácia o stave cestnej sieti Bratislava-Nové Mesto
  PREDKLADATEĽ STIAHOL MATERIÁL Z ROKOVANIA

 21. 21.Návrh na schválenie predloženia projektov na podporu udržateľnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID 19

 22. 22.Návrh na poskytnutie zľavy z nájomného na základe Nájomnej zmluvy ÚEZ č. 223/2021 zo dňa 11.10.2021 nájomcovi Ydnis, s.r.o.
  MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ

 23. 23.Vystúpenie občanov (predpoklad o 11,00 hod.)

 24. 24.Rôzne
  R1 - Návrh na zrušenie Novomestskej parkovacej spoločnosti
  Návrh poslanca Mgr. Martina Vlačikyho

 25. 25.Interpelácie

 26. 26.Záver

Informačné materiály

 1. 1.O vybavovaní interpelácií