Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) - 30. zasadnutie 13.07.2021

 • 13. júla 2021 (po ukončení 29. zasadnutia MZ)
 • prostredníctvom aplikácie ZOOM
 • Predsedajúci: Mgr. Kusý Rudolf
 • Pozvánka [50.56 kB]
 1. 7.Zámer mestskej časti Bratislava–Nové Mesto zabezpečiť financovanie investičných akcií formou bankového úveru
  PREDKLADATEĽ STIAHOL MATERIÁL Z ROKOVANIA.

  Materiály
 2. 8.Obchodná verejná súťaž k prevádzkovej budove v parku JAMA

 3. 9.Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

  Materiály
 4. 10.Návrh na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z IROP pre projekt „Rozšírenie kapacít tried ZŠ Odborárska č. 2

 5. 11.Stanovisko Miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 6. 12.Správa z kontroly splnenia nápravných opatrení uložených MZ MČ B-NM na 10. zasadnutí uznesením č.10/07 vyplývajúcich zo správy z kontroly Oddelenia správy majetku a vnútornej správy MÚ B-NM, zameranej na výber poplatkov za osvedčovanie podpisov na listinách a fotokópií

 7. 13.Správa z kontroly splnenia nápravného opatrenia uloženého MZ MČ B-NM na 13. zasadnutí uznesením č.13/05 vyplývajúceho zo správy z kontroly Oddelenia hospodárskeho a finančného MÚ B-NM zameranej na výber poplatkov za rozvoj, v súlade so sadzbami poplatkov podľa prijatých VZN.

 8. 14.Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2021

 9. 15.Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2020

  Materiály
 10. 16.Návrh na schválenie stanoviska miestneho zastupiteľstva k: I. návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – sociálne veci

 11. 17.Návrh na upustenie od vymáhania trvale nevymožiteľných pohľadávok Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 12. 18.Návrh na schválenie súťažného návrhu uchádzača - spoločnosti Ydnis s.r.o. so sídlom Horská 13035/31, 831 02 Bratislava, IČO: 53 736 885, zapísaná v obchodnom registri OS BA I., v oddiely Sro, vložke č. 152139/B predloženého do obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej dňa 29.03.2021 a to na základe odporúčania komisie ako aj návrh na uzavretie nájomnej zmluvy s uvedeným uchádzačom

 13. 19.Návrh na schválenie zámeru prevodu bytov v bytových domoch súp. č. 6954, 6959,7694 a 7545 na Bojnickej ul. v Bratislave do vlastníctva nájomcom, ktorí majú nájom bytov v uvedených bytových domoch dojednaný na dobu neurčitú

 14. 20.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov kancelárie č. 404 nachádzajúcej sa na 4.9. administratívnej budovy, súp. Č2953 na Hálkovej ul. 11 v Bratislave a to neziskovej organizácii Centrum včasnej intervencie.

 15. 21.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – prenájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 1268/3, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 4 m2, v k.ú. Nové Mesto, pre manželov Ing. Tomáša Sotníka a Ing. Katarínu Sotníkovú

 16. 22.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 5348/12, v katastrálnom území Vinohrady, pre vlastníkov bytov v bytovom dome na Opavskej 12 v Bratislave

 17. 23.Návrh na udelenie súhlasu s postúpením práv a povinností z nájomnej zmluvy č. 1/2021 zo dňa 02.01.2021

 18. 24.Návrh na schválenie Zásad vybavovania sťažností a zásad na vybavovanie petícií

 19. 25.Návrh na neschválenie nadobudnutia vlastníckeho práva k neskolaudovanej nehnuteľnosti bez súpisného čísla na pozemku parc. č. 10403/20 pre katastrálne územie Nové Mesto evidovanom na GP č. 3/2013 úradne overenom dňa 22.01.2013 pod číslom 86/2013
  PREDKLADATEĽ STIAHOL MATERIÁL Z ROKOVANIA.

 20. 26.Návrh na schválenie nadobudnutia pozemkov k rekonštrukcií komunikácie na ul. Tupého

 21. 27.Schválenie ZADANIA Územného plánu zóny Zátišie – Hattalova

 22. 28.Priebežná informácia o stave sčítania obyvateľov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

  Materiály
 23. 29.Informácia o spracovaní územných plánov zón

  Materiály
 24. 30.Návrh na poskytnutie zľavy z nájmu z dôvodu opatrení proti šíreniu pandémie COVID 19 za obdobie od 1.1.2021 pre nájomníkov v objekte Mestská Tržnica, Šancová 112, Bratislava.

 25. 31.Vystúpenie občanov (predpoklad o 11,00 hod.)

 26. 32.Rôzne:
  R/01 - Návrh Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby medzi spoločnosťou Mestský parkovací systém, spol. s r.o., sídlom Primaciálne námestie Č. 1, Bratislava, IČO: 35738880, Mestskou časťou Bratislava- Nové Mesto, so sídlom Junácka 1, Bratislava, ICO: 00603317 a Hlavným mesto Slovenskej republiky, sídlom Primaciálne námestie č. 1, Bratislava, ICO: 00603481
  R/02 - Návrh na vrátenie správy k novovytvorenému pozemku registra „C“ KN parc. č. 10403/21 – ostatná plocha v katastrálnom území Nové Mesto, ktorý je evidovaný na geometrickom pláne č. 388/2021
  R/03 - Zber olejov z domácností (poslanecký návrh - Filipovoč, Gešpierik, Korčok, Weiss)

 27. 33.Interpelácie

 28. 34.Záver

Informačné materiály

 1. 1.O vybavovaní interpelácií podaných na: - 2. pokračovaní 23. zasadnutia MZ MČ B-NM, dňa 13.04.2021
  - 25. zasadnutí MZ MČ B-NM dňa 22.04.2021 a
  - 26. zasadnutí MZ MČ B-NM dňa 29.04.2021
  - 27. a 28. zasadnutie MZ MČ B-NM dňa 08.06.2021

 2. 2.Oddelenie sociálnych služieb o procese implementácie terénneho sociálneho pracovníka