Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) - 2. zasadnutie 29.01.2019

 • 29. januára 2019, 14:00 h
 • Junácka č. 1, Bratislava
 • v zasadačke č. 619/6. poschodie v budove MÚ
 • Predsedajúci: Mgr. Kusý Rudolf
 • Pozvánka [44.48 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Určenie spôsobu hlasovania

 4. 4.Voľba členov návrhovej a volebnej komisie

 5. 5.Voľba overovateľov uznesení a záznamu z rokovania

 6. 6.Návrh na voľbu poslanca podľa § 12 ods. 2, 3, 5 a 6 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 7. 7.Návrh na určenie počtu členov Miestnej rady a zloženie Miestnej rady Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 8. 8.Návrh na zriadenie stálych a účelových odborných komisií Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre volebné obdobie rokov 2018-2022

  Materiály
 9. 9.Voľba členov stálych Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 10. 10.Voľba predsedov a podpredsedov stálych komisií Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre volebné obdobie rokov 2018-2022

 11. 11.Návrh na voľbu šéfredaktora a členov Redakčnej rady novín Hlas Nového Mesta

 12. 12.Návrh na zmeny v orgánoch Novomestskej parkovacej spoločnosti s.r.o.

 13. 13.Voľba členov a predsedu Komisie pre činnosť EKO-podniku VPS

 14. 14.Voľba členov a predsedu Komisie pre Snežienku

 15. 15.Voľba členov a predsedu komisie pre Tržnicu

 16. 16.Návrh na schválenie sobášiacich poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre volebné obdobie rokov 2018-2022 a plán sobášnych obradov na rok 2019 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 17. 17.Voľba gesčných poslancov pre jednotlivé gesčné okrsky mestskej časti

  Materiály
 18. 18.Voľba zástupcov MČ - členov rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ

 19. 19.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2019, ktorým sa vyhradzujú miesta na verejných priestranstvách na umiestňovanie volebných plagátov v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto počas volebnej kampane pre voľby prezidenta Slovenskej republiky

 20. 20.Návrh Časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2019

 21. 21.Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ BNM na 1. polrok 2019

 22. 22.Vystúpenie občanov

 23. 23.Interpelácie poslancov

 24. 24.Rôzne

 25. 25.Záver