Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) - 19. zasadnutie 08.12.2020

 • 8. decembra 2020, 09:00 h
 • Mierová č. 21, Bratislava
 • v zasadacej miestnosti budovy Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Ružinov, prízemie
 • Predsedajúci: Mgr. Kusý Rudolf
 • Pozvánka [53.35 kB]
 • Zasadnutie pokračuje 16.12.2020
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba členov návrhovej komisie

 4. 4.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 5. 5.Správa z kontroly plnenia uznesení
  MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ

 6. 6.Návrh na piatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2020

 7. 7.Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2020

 8. 8.Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2021 – 2023
  MATERIÁL BOL STIAHNUTÝ Z ROKOVANIA

 9. 9.Predloženie projektu: Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT bilingválne (BIG_ling SK-AT)

 10. 10.Predloženie projektu: Vodozádržné opatrenia v areáli ZŠ s MŠ Odborárska

 11. 11.Predloženie projektu: Revitalizácia Račianske mýto (vodozádržné opatrenia)

 12. 12.Schválenie projektového zámeru: Inovatívne riešenia pre školy- pilotný projekt ZŠ Odborárska
  MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ

 13. 13.Predĺženie lehoty platnosti strategických rozvojových dokumentov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto: PRO Bratislava-Nové Mesto 2016-2020 a Komunitného plánu sociálnych služieb

 14. 14.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2016 zo dňa 14.6.2016, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v nákupno-zábavnom centre POLUS CITY CENTER v Bratislave

 15. 15.Stanovisko miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o zákaze umiestnenia herní a kasín na území hlavného mesta SR Bratislavy

 16. 16.Návrh na schválenie stanoviska miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 15/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 3/2020

 17. 17.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 23013/6, v katastrálnom území Nové Mesto, pre Mountain resort Donovaly s.r.o., Bajkalská 7A, Bratislava
  PREDKLADATEĽ STIAHOL MATERIÁL Z ROKOVANIA

 18. 18.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa - prenájom časti pozemku registra “C“ KN č. 15123/9, v rozsahu 1m2 , v k.ú. Nové Mesto, pre občianske združenie Helpi

 19. 19.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru č. 902 nachádzajúcom sa na prízemí bytového domu, súp. č. 1528 na Račianskej ul. 87 v Bratislave a to občianskemu združeniu Lovec – team, o.z.
  PREDKLADATEĽ STIAHOL MATERIÁL Z ROKOVANIA

 20. 20.Návrh na schválenie stanoviska miestneho zastupiteľstva k:
  I. návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
  II. návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel

 21. 21.Návrh na schválenie plánu sobášnych obradov na rok 2021

 22. 22.Návrh časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2021

 23. 23.A/ Návrh na zrušenie:
  - časti B. uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 22/07 z 20.04.2010 a
  - uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 02/27 zo dňa 17.02.2015
  B/ Návrh na schválenie podmienok pre vypracovanie zmlúv o dielo, ktoré je potrebné zapracovať do všetkých zmlúv o dielo na dodávku stavebných prác

 24. 24.Návrh na zmenu uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 17/26 zo dňa 30.6.2020

 25. 25.Návrh na schválenie dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou
  STIAHNUTÝ Z PROGRAMU ROKOVANIA

 26. 26.Návrh na schválenie spoločnej správy nehnuteľného majetku v správe mestskej časti – stavba so súpisným č. 2682, katastrálne územie Vinohrady - Dom kultúry Kramáre

 27. 27.Plán kontrolnej činnosti útvaru miestneho kontrolóra na I. polrok 2021

 28. 28.Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Sibírska č. 39, Bratislava

 29. 29.Správa z kontroly poskytovania dotácií z rozpočtu MČ B-NM v zmysle prijatých VZN

 30. 30.Návrh na schválenie prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 11962/1 katastrálne územie Nové Mesto

 31. 31.Návrh na udelenie súhlasu vlastníka s odstránením stavby - garáže súp. č. 4015 postavenej na pozemku parc. registra „C“ č. 12781/227 a zapísanej na liste vlastníctva č. 2773, k.ú. Nové Mesto

 32. 32.Návrh poskytnutie zľavy z nájomnej zmluvy č. 215/2019 zo dňa 23.08.2019 nájomcovi Marks&Marcs, s.r.o.

 33. 33.Návrh na schválenie prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 19262/11, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 72 m2, v k.ú. Vinohrady, v prospech Pauly Sopkovej

 34. 34.Informácia o stavbách súp. č. 1102 na pozemkoch registra “C“ KN parc. č. 12781/265, 12781/266, 12781/267, 12781/268, 12781/270, v k.ú. Nové Mesto - dopravné stredisko EKO-podnik VPS

 35. 35.Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN parc. č. 5348/3 a parc. č. 5348/11, v katastrálnom území Vinohrady, pre Tomáša Bachoríka, Ľ. Fullu 46, Bratislava

 36. 36.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 18121/3, v katastrálnom území Vinohrady, pre Ing. Vladimíra Zajaca

 37. 37.Návrh na schválenie uzatvorenia Dodatku č. 2 k Nájomnej zmluve na prenájom pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12781/265, 12781/266, 12781/267, 12781/268, 12781/269, 12781/270, 12781/271

 38. 38.Návrh Operačného plánu zimnej údržby komunikácií III. a IV. kategórie, peších komunikácií a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2020/2021

 39. 39.Informácia o spracovaní územných plánov zón

 40. 40.Žiadosť o príspevok č. 26/2020 – OZ Ziegelfeld – na projekt “ Rozvoj novomestského hokejového tímu Tehelné Pole"

 41. 41.Žiadosť o príspevok č. 27/2020 – OZ Víťaz – na projekt “ Víťaz OZ"

 42. 42.Návrh na schválenie nájmu obecného bytu žiadateľke Helene Slézovej na dobu určitú tri roky

 43. 43.Návrh na vyhlásenie zámeru stavebnej uzávery Koziarka – časť územia v lokalite Koziarka

 44. 44.Návrh na vyhlásenie zámeru stavebnej uzávery Horné Židiny a Slanec - časti územia v lokalite Veľký Varan/Slanec

 45. 45.Informácia o indikatívnych nezáväzných ponukách na predloženie dlhodobého úveru na financovanie investičných projektov MČ B-NM

 46. 46.Vystúpenie občanov (predpoklad o 11.00 hod.)

 47. 47.Rôzne

 48. 48.Interpelácie

 49. 49.Záver

Informačné materiály

 1. 1.Informácia o vybavovaní interpelácií z ostatného zasadnutia MZ konaného dňa 6.10.2020