Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) - 18. zasadnutie 06.10.2020

 • 6. októbra 2020, 09:00 h
 • Mierová č. 21, Bratislava
 • v zasadacej miestnosti budovy Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Ružinov, prízemie
 • Predsedajúci: Ing. Winkler Stanislav
 • Pozvánka [48 kB]
 • Pokračovanie zasadnutia z 23.09.2020
 1. 22.Návrh Zásad poskytovania jednorazových finančných výpomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

 2. 23.Dodatok č. 1 k Návrhu Zásad poskytovania jednorazových finančných výpomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.
  PREDKLADATEĽ STIAHOL MATERIÁL Z ROKOVANIA

 3. 24.Návrh Dodatku č. 1 Zásad poskytovania stravovania dôchodcom a poskytovania finančného príspevku na stravovanie dôchodcom v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

 4. 25.Návrh na odzverenie nehnuteľného majetku vrátane všetkých záväzných práv

 5. 26.Návrh na schválenie stanoviska miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 6. 27.Návrh na schválenie prenájmu časti stavby - garáže pod knižnicou na Pionierskej 12 v Bratislave pre Ježkove oči, so sídlom Hattalova 12/B v Bratislave, IČO: 42 356 228

 7. 28.Návrh na schválenie prenájmu časti nebytových priestorov stavby so súpisným číslom 672 v katastrálnom území Nové Mesto (základná škola) v prospech Súkromnej strednej odbornej školy HOST, Riazanská 75, Bratislava, so sídlom Riazanská 75 v Bratislava, IČO 30 792 975

 8. 29.Návrh na schválenie zmluvy o spolupráci so spoločnosťou pri vybudovaní parku „Filiálka“

 9. 30.Návrh na schválenie výpožičky kancelárie č. 14 na I. nadzemnom podlaží administratívnej budovy miestneho úradu pre JUDr. Eva Imrišová, notára

 10. 31.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru č. 005 nachádzajúcom sa na prízemí administratívnej budovy, súp. č. 2953 na Hálkovej ul.11 v Bratislave a to MVDr. Veronike Patoprstej, sídlo: Halašova 14, 831 03 Bratislava
  MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ

 11. 32.Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemku - parcely registra „C“ č. 12142/220 nachádzajúcom sa v katastrálnom území Nové Mesto vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., sídlo: Čulenova 6, 816 47 Bratislava za účelom zrealizovania preložky elektroenergetického zariadenia – podzemného káblového VN vedenia

 12. 33.Návrh na zverenie majetku s názvom „Rekonštrukcia kuchyne ZŠ Riazanská“ do správy rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou, Riazanská 75, 831 03 Bratislava, IČO: 317 688 73
  MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ

 13. 34.Návrh na schválenie prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 11903/354, ktorý vznikol na základe geometrického plánu č. 003-GP/2019 oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 11903/208, v k.ú. Nové Mesto, pre spoločnosť East fund s.r.o.

 14. 35.Návrh riešenia žiadostí o odpustenie nájmu pre žiadateľov, ktorí požiadali o odpustenie nájmu v súvislosti s prijatými mimoriadnymi opatreniami k zabráneniu šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19

 15. 36.Preskúmanie Územného plánu zóny Koliba - Kamenné sady v znení zmien a doplnkov

 16. 37.Informácia o spracovaní územných plánov zón

 17. 38.Návrh na zmenu uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 17/26 zo dňa 30.6.2020
  MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ

 18. 39.Návrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich Okresného súdu Bratislava III

 19. 40.Informácia o činnosti Komisie na koordináciu a kontrolu činností súvisiacich s užívaním Koncesného majetku za obdobie od 01.07.2019 -31.08.2020

 20. 41.Urbanistická štúdia zóny "AREÁL PALMA"

  Materiály
 21. 42.Rôzne
  R1 - Spracovávanie stavebných uzáver na území MŠ B-NM
  R2 - Preverenie možnosti aktualizácie VZN o miestnych poplatkoch – zaujatie verejného priestranstva
  R3 - Vypracovanie plánu zimnej údržby
  R4 - Dodatok č. 4 Rokovacieho poriadku MZ
  R5 - Ukončenie platných zmlúv – umiestnenie reklamných zariadení – bilboardov a megaboardov
  R6 - Rada školy pri ZŠsMŠ Sibírska odvolanie (Mikuš) a voľba (Mašátová Haliaková) člena
  R7 - Možnosť čerpania dlhodobých úverov – preverenie

 22. 43.Interpelácie

 23. 44.Záver

Informačné materiály

 1. 1.Informácia o plnení uznesenia MZ MČ B-NM č. 17/31.5 zo dňa 30.06.2020

 2. 2.Informácia o plnení uznesenia MZ MČ B-NM č. 17/31.8 zo dňa 30.06.2020

 3. 3.Informácia o plnení uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 17/31.1 zo dňa 30.06.2020