Miestne zastupiteľstvo (2018 - 2022) - 15. zasadnutie 05.03.2020

 • 5. marca 2020, 15:00 h
 • Junácka č. 1, Bratislava
 • v zasadacej miestnosti č. 619/6. poschodie v budove Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 • Predsedajúci: Mgr. Kusý Rudolf
 • Pozvánka [40.69 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba členov návrhovej komisie

 4. 4.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 5. 5.Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2020

 6. 6.Návrh na schválenie dodatku k rokovaciemu poriadku výberovej komisie pre výberové konanie k obsadeniu funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie

 7. 7.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 10403/2, katastrálne územie Nové Mesto Občianskemu združeniu Odyseus
  MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ

 8. 8.Rôzne:
  R1 - Návrh na schválenie zmeny prideleného nájomného bytu v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre nájomcu Ľubomíra Kolára
  R2 - Tvorba webového sídla bamn.sk (Poslanecký návrh)
  R3 - Preverenie procesov cenotvorby obstarávaných projektových dokumentácií pre investičné akcie zabezpečované MČ B-NM (Poslanecký návrh)
  R4 - Obmedzenie plastov (Poslanecký návrh)


 9. 9.Interpelácie

 10. 10.Vystúpenie občanov

 11. 11.Záver