Miestne zastupiteľstvo - 20. zasadnutie 30.06.2017

 • 30. júna 2017, 09:00 h (z technických príčin nebolo možné zabezpečiť záznam.)
 • V zasadacej miestnosti č. 619, 6. poschodie budovy Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto
 • Junácka č. 1, Bratislava
 • Predsedajúci: Mgr. Kusý Rudolf
 • Pozvánka [38.05 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Návrh na voľbu členov návrhovej komisie

 4. 4.Návrh na voľbu overovateľov zápisnice a uznesení

 5. 5.Pripomienka spoločnosti BUKY PLUS, spol. s. r. o., Grösslingova 71, 811 09 Bratislava k návrhu VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2017 zo dňa 14.02.2017, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

 6. 6.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 zo dňa 14.02.2017, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 7. 7.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto ktorým sa vyhradzujú miesta na verejných priestranstvách na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

 8. 8.Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2017

 9. 9.Rôzne
  Žiadosti o poskytnutie dotácie
  a) OZ Bambuľkovo pri Materskej škole – projekt: „Vráťme remeslá do škôlky – Malí hrnčiari“
  b) OZ INTER BRATISLAVA – projekt: Športom ku zdraviu, futbalom k úspechu!
  c) OZ Kominárka - Rodinné centrum Kominárka – projekt: Rodinné centrum Kominárka

 10. 10.Záver