Miestne zastupiteľstvo - 19. zasadnutie 13.06.2017

 • 13. júna 2017, 09:30 h
 • Spoločenská sála Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto
 • Vajnorská č. 21, Bratislava
 • Predsedajúci: Mgr. Kusý Rudolf
 • Pozvánka [53.17 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Správa mandátovej komisie

 3. 3.Zloženie sľubu poslanca

 4. 4.Schválenie programu rokovania

 5. 5.Návrh na voľbu členov návrhovej komisie

 6. 6.Voľba overovateľov záznamu a uznesení

 7. 7.Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 8. 8.Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

 9. 9.Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2017

 10. 10.Návrh na riešenie navýšenia kapacít materskej školy Teplická

 11. 11.Návrh na riešenie rozšírenia prevádzkovania odborných učební na základných školách Sibírska, Riazanská, Jeséniova a Odborárska

 12. 12.Správa zo zasadnutia komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zo dňa 25.04.2017 (ústna)

  Materiály
 13. 13.Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskými školami Cádrova 23

  Materiály
 14. 14.Správa z kontroly splnenia nápravného opatrenia vyplývajúceho zo správy z kontroly vykonania inventarizácie majetku MÚ B-NM ku dňu 31.12.2014, vrátane usporiadania rozdielov, predloženej na rokovanie MZ MČ B-NM dňa 15.12.2015

 15. 15.Plán kontrolnej činnosti Útvaru miestneho kontrolóra na II. polrok 2017

 16. 16.Návrh na vyhovenie protestu prokurátora proti VZN č. 6/2015 zo dňa 13.10.2015 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

 17. 17.Návrh všeobecne záväzného nariadenia o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

 18. 18.Návrh Zásad poskytovania stravovania dôchodcom a poskytovania finančného príspevku na stravovanie dôchodcom v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 19. 19.Návrh na schválenie osobitného zreteľa k prenájmu časti areálu Základnej školy s materskou školou na ul. Kalinčiakova 12 v Bratislave v prospech spoločnosti STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o., so sídlom Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31 355 161

 20. 20.Návrh na predĺženie Nájomnej zmluvy č. 7/2012 ako prípadu osobitného zreteľa k prenájmu časti nebytových priestorov Základnej školy s materskou školou na ul. Kalinčiakova 12 v Bratislave v prospech spoločnosti EIS Bratislava s. r. o., so sídlom Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava, IČO: 46 519 335

 21. 21.Návrh na zverenie majetku pod názvom „Klimatizačný systém do priestorov veľkej, malej a zrkadlovej sály Strediska kultúry, Vajnorská 21, Bratislava“ do správy rozpočtovej organizácie Stredisko kultúry Bratislava–Nové Mesto, Vajnorská 21, 831 03 Bratislava, IČO: 00 245 771

 22. 22.Návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže k prenajatiu sociálno-prevádzkovej stavby súp. č. 7768 v Bratislave na ul. Kalinčiakova postavenej na pozemkoch parc. č. 11280/46 a parc. č. 11280/57 v katastrálnom území Nové Mesto

 23. 23.Návrh na pomenovanie nových ulíc v katastrálnom území Vinohrady, v lokalite ,,Koliba - Vtáčnik“

 24. 24.Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom budovy Konskej železnice

 25. 25.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa - prenájom časti oplotenia areálu budovy Materskej školy Jeséniova 61 Bratislava na umiestnenie 2 ks reklamných panelov pre spoločnosť euroAWK, spol. s r.o.

 26. 26.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa - prenájom časti oplotenia areálu
  a) Materskej školy Jeséniova 61, Bratislava na umiestnenie 6 ks reklamných panelov,
  b) Základnej školy Jeséniova 54, Bratislava na umiestnenie 2 ks reklamných panelov pre spoločnosť NUBIUM, s.r.o

 27. 27.Návrh Koncepčného zámeru rozvoja a pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre školský rok 2017/2018

 28. 28.Návrh Dodatku č.12 zriaďovacej listiny organizácie EKO – podnik VPS

 29. 29.Návrh na schválenie použitia finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti na nákup investičného majetku

 30. 30.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa doby nájmu časti nebytových priestorov pre nájomcu – Z&T Pharma s.r.o., so sídlom Panenská 18, 811 03 Bratislava, IČO: 47 664 479

 31. 31.Návrh na zmenu účelu využitia časti príspevku na kapitálové výdavky z uznesenia č. 16/07 MZ MČ B-NM zo 16.12.2017

 32. 32.Návrh na zníženie nájomného za prenájom nebytového priestoru na ul. J.C. Hronského č. 16 v Bratislave pre nájomcu ŽBLNK TOMAX s.r.o.

 33. 33.Návrh zámeru rekonštrukcie a využitia priestorov Račianska 87 - klub pre deti a mládež

 34. 34.Žiadosť o poskytnutie dotácie SLOBODNÝ BAJKER OZ– na projekt “Vybudovanie novej verejnej cyklistickej zjazdovej trate Kameňák a oprava, údržba tratí Rohatka, Blue Trail, Driver8 v Bikeparku Koliba”

 35. 35.Žiadosť o poskytnutie dotácie ZLATÝ KĽÚČIK n.f.– na projekt “Zlepšenie podmienok starostlivosti o choré deti, ktorých stav si vyžaduje ústavnú starostlivosť Detskej kliniky LF UK a DFNsP Bratislava”

 36. 36.Žiadosť o poskytnutie dotácie NADÁCIA CVERNOVKA– na projekt “Kultúrny program v komunitnej knižnici Kreatívneho Centra”

 37. 37.Žiadosť o poskytnutie dotácie OZ LOVEC BIKE TEAM – na projekt “ Činnosť a prevádzkovanie klubu ”

 38. 38.Žiadosť o poskytnutie dotácie OZ MOONLIGHT CAMP – na projekt “Tábor pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia”

 39. 39.Žiadosť o poskytnutie dotácie OZ RASTIEME SPOLU – na projekt “ Zdravý jarmok ”

 40. 40.Návrh Dodatku č. 1 Štatútu časopisu Hlas Nového Mesta

 41. 41.Návrh na pridelenie obecného bytu pre pani Boženu Farkašovú

 42. 42.Rôzne
  1. Návrh na odvolanie a voľbu členov Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto,
  zástupcov zriaďovateľa v Radách škôl a gesčného poslanca vo volebnom obvode
  2. Návrh zonácie územia Bratislavského lesného parku v správe Mestských lesov v Bratislave
  3. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2017 – 2
  4. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o starostlivosti o zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 43. 43.Interpelácie

 44. 44.Vystúpenie občanov (predpoklad o 11,00 hod.)

 45. 45.Záver

Informačné materiály

 1. 1.Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom na úrovni mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 2. 2.Informácia o starostlivosti o zeleň na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 3. 3.Informácia o vyhodnotení zimnej údržby komunikácií III. a IV. kategórie, peších komunikácií a verejných priestranstiev za zimné obdobie 2016/2017

 4. 4.Informácia o príprave areálu Kuchajda na leto 2017

 5. 5.Informácia o príprave „Kultúrneho leta 2017“ v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 6. 6.Informácia o priebežnom čerpaní rozpočtu mestskej časti Bratislava Nové Mesto

 7. 7.Informácia o stave mestského bytového fondu zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2016

 8. 8.Informácia – Stanovisko MZ MČ B-NM k návrhu VZN hl. mesta SR Bratislavy o starostlivosti o zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území Hlavného mesta SR Bratislavy

 9. 9.Informácia o stave prevodu bytov a nebytových priestorov v MČ B-NM za rok 2016

  Materiály
 10. 10.Informácia o činnosti Okrskovej stanice mestskej polície Bratislava-Nové Mesto

 11. 11.Informácia o stave a vývoji kriminality a verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto od 01.01.2016 do 31.12.2016