Miestne zastupiteľstvo - 16. zasadnutie 16.12.2016

 • 16. decembra 2016, 09:30 h
 • zasadacia miestnosť na 1. poschodí Domu kultúry Kramáre
 • Stromová 18, Bratislava
 • Predsedajúci: Mgr. Kusý Rudolf
 • Pozvánka [49.03 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Návrh na voľbu členov návrhovej komisie

 4. 4.Voľba overovateľov záznamu a uznesení

 5. 5.Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

  Materiály
 6. 6.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

  Materiály
 7. 7.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto a výška príspevku rodičov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto

 8. 8.Program rozvoja mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na roky 2016-2020

 9. 9.Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2017-2019

 10. 10.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 11. 11.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 12. 12.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 13. 13.Vybudovanie a zriadenie novej materskej školy Za kasárňou 2 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 14. 14.Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom spoločenského domu “Vernosť“

 15. 15.Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na I. polrok 2017

 16. 16.Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto

 17. 17.Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Knižnica Bratislava-Nové Mesto

 18. 18.Správa z kontroly splnenia nápravných opatrení, vyplývajúcich zo Správy z kontroly Oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov – referát správy majetku Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto, schválených uznesením č. 23/05 na 23. zasadnutí MZ MČ B-NM, konanom dňa 09.09.2014

 19. 19.Správa z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Za kasárňou č. 2

 20. 20.Návrh Časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na rok 2017

 21. 21.Návrh Vecného plánu zasadnutí Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2017

 22. 22.Návrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich Okresného súdu Bratislava III

 23. 23.Návrh na schválenie plánu sobášnych obradov na rok 2017 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 24. 24.Návrh na zníženie nájomného za prenájom časti spoločenského domu „VERNOSŤ“ pre spoločnosť Vernosť, spol. s r.o.

 25. 25.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu pozemkov registra „C“ KN parc. č. 5930/36, ostatné plochy, o výmere 64 m2 a parc. č. 5930/37, ostatné plochy, o výmere 22 m2, ktoré vzniknú na základe geometrického plánu č. 147/2016 oddelením od pozemku registra „C“ KN parc. č. 5930/1, ostatné plochy, o výmere 10146 m2, v k.ú. Vinohrady, pre spoločnosť MVA Immo s.r.o., so sídlom Višňová 10, Bratislava

 26. 26.Návrh na prenájom kancelárskeho priestoru č. 215, na 1. poschodí stavby - súpisné číslo 2934, postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 5930/6 – kotolňa Višňová, v k.ú. Vinohrady, pre spoločnosť WESTBROEK, s.r.o., so sídlom Višňová 16, 831 01 Bratislava

 27. 27.Návrh na prenájom kancelárie č. 419 na 4. poschodí administratívnej budovy na Hálkovej ul. 11 v Bratislave pre Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o.

 28. 28.Návrh na schválenie výpožičky pozemku registra „C“ KN parc. č. 12142/235, 12142/236 a 15123/9, katastrálne územie Nové Mesto

 29. 29.Návrh na zverenie technického zhodnotenia areálu Základnej školy s materskou školou, Cádrova 23 v Bratislave

 30. 30.Návrh na zverenie technického zhodnotenia stavby so súpisným číslom 111 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11313/1, katastrálne územie Nové Mesto (budova gymnázia na ul. Česká v Bratislave)

 31. 31.Návrh na zverenie technického zhodnotenia Základnej školy s materskou školou, Kalinčiakova 12 v Bratislave

 32. 32.Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 19013/2, v katastrálnom území Vinohrady, v prospech Ing. Jaroslava Marka a MUDr. Andrey Markovej, obaja bytom Semilonská 11, Bratislava

 33. 33.Informácia o výsledku kontroly vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky vykonanej v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v roku 2016 za kontrolované obdobie roku 2015 a o opatreniach prijatých mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto na odstránenie zistených nedostatkov

 34. 34.Návrh kultúrnych a športových podujatí organizovaných mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto na rok 2017

 35. 35.Návrh na vyhlásenie stavebnej uzávery v lokalite Horná Mlynská dolina

 36. 36.Vystúpenie občanov (predpoklad o 11,00 hod.)

 37. 37.Interpelácie

 38. 38.Rôzne

 39. 39.Záver

Informačné materiály

 1. 1.Informácia o účasti poslancov MZ MČ B-NM na rokovaní MZ, MR a K-MZ a členov odborníkov na rokovaní K-MZ za rok 2016

 2. 2.Informácia o vybavovaní interpelácií z ostatného MZ

 3. 3.Informácia o činnosti Okrskovej stanice mestskej polície Bratislava-Nové Mesto

 4. 4.Informácia o vyhodnotení Kultúrneho leta 2016

  Materiály
 5. 5.Informácia o priebežnom čerpaní rozpočtu mestskej časti Bratislava Nové Mesto (na stôl)