Miestne zastupiteľstvo - 13. zasadnutie 14.06.2016

 • 14. júna 2016, 09:00 h
 • Spoločenská sála Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto
 • Vajnorská č. 21, Bratislava
 • Predsedajúci: Mgr. Kusý Rudolf
 • Pozvánka [52.03 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Návrh na voľbu členov návrhovej komisie

 4. 4.Voľba overovateľov záznamu a uznesení

 5. 5.Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

  Materiály
 6. 6.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v prírodnom areáli Kuchajda, Bratislava

 7. 7.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v nákupno-zábavnom centre POLUS CITY CENTER v Bratislave

 8. 8.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

  Materiály
 9. 9.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 10. 10.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o zrušení Základnej školy, Kalinčiakova 12 v Bratislave a jej súčastí a o zrušení Materskej školy, Kalinčiakova 12 v Bratislave

 11. 11.Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia o zriadení Základnej školy s materskou školou, Kalinčiakova 12, Bratislave a Zriaďovacej listiny Základnej školy s materskou školou, Kalinčiakova 12, Bratislava

 12. 12.Návrh na odzverenie nehnuteľného majetku Základnej škole, Kalinčiakova 12, Bratislava

 13. 13.Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava–Nové Mesto a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

 14. 14.Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 15. 15.Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu Dodatku k Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 16. 16.Návrh na nevyhovenie protestu prokurátora č. k. Pd 70/16/1103-6 zo dňa 02.05.2016 proti VZN č. 6/2015 zo dňa 13.10.2015 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava–Nové Mesto

 17. 17.Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na II. polrok 2016

 18. 18.Koncepčný zámer rozvoja, pedagogicko-organizačné a materiálno technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na školský rok 2016/2017

 19. 19.Návrh na schválenie použitia finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti na nákup investičného majetku (žumpa)

 20. 20.Návrh na schválenie použitia finančných prostriedkov z podnikateľskej činnosti na nákup investičného majetku (betónové oplotenie)

 21. 21.Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Protokolu č. 72/2014 o zverení nehnuteľného majetku a s ním súvisiacich práv a záväzkov č. 72/2014 MČ BA NM

 22. 22.Návrh na schválenie prenájmu, podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pozemku registra „C“ KN parc. č. 11410, katastrálne územie Nové Mesto pre manželov JUDr. Mariana Dobroviča a MUDr. Martu Dobrovičovú, obaja trvale bytom Sliezska 3 v Bratislave

 23. 23.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu stavby súpisné číslo 1029 postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13679, v k.ú. Nové Mesto, na Chemickej ul. č. 1, pre spoločnosť PERGAMON spol. s r.o., so sídlom Chemická 1, Bratislava, IČO: 31 327 681

 24. 24.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 7208/1, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 94 m2, v k.ú. Vinohrady, v prospech Márie Cupákovej, bytom Jaskový rad 201/A, Bratislava

 25. 25.Zámer na odpredaj stavby podzemných garáží, súpisné číslo 13329, na Robotníckej ulici v Bratislave v prospech Združenia nájomníkov garáží na Robotníckej ulici

 26. 26.Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2016 (Stredisko kultúry BNM, Knižnica BNM)

 27. 27.Návrh na zverenie nebytových priestorov na ul. Jeséniova 43 do správy rozpočtovej organizácie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Knižnica Bratislava-Nové Mesto

 28. 28.Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2016 (Dobrovoľný hasičský zbor)

 29. 29.Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto PaedDr. Adriane Dudášovej

 30. 30.Správa o výsledkoch rozhodovania o projektoch a zadaniach participatívneho rozpočtu 2016 pre mestskú časť Bratislava–Nové Mesto, plnenie uznesenia MZ MČ B-NM č. 21/21.1 zo dňa 15. 4. 2014

 31. 31.Správa o vyúčtovaní nákladov spojených s tvorbou a realizáciou projektov participatívneho rozpočtu z roku 2015, plnenie uznesenia MZ MČ B-NM č.21/21.1 zo dňa 15.4. 2014

 32. 32.Žiadosť o poskytnutie dotácie pre SPOLOČENSTVO VLASTNÍKOV BYTOV BARDOŠOVÁ 12 – projekt „oprava kaverny pod chodníkom“

 33. 33.Žiadosť o poskytnutie dotácie pre OZ Bicyklová Bratislava – projekt „vzdelávací a osvetový systém“

 34. 34.Žiadosť o poskytnutie dotácie pre OZ NOVOMESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB 1922 BRATISLAVA– projekt „rozšírenie a osvetlenie ihriska“

 35. 35.Žiadosť o poskytnutie dotácie pre OZ MLADÁ ZÓNA KOLIBA– projekt „mladá zóna koliba“

 36. 36.Žiadosť o poskytnutie dotácie pre OZ MLADÁ ZÓNA KOLIBA– projekt „vizualizácia rekonštrukcie ihriska skalka“

 37. 37.Žiadosť o poskytnutie dotácie pre DOMOV SV. JÁNA ZBOHA n.o.– projekt „jedno teplé jedlo denne“

 38. 38.Žiadosť o poskytnutie dotácie pre OZ STOPA SLOVENSKO.– projekt „spolu pre komunitu 2“

 39. 39.Žiadosť o poskytnutie dotácie pre MOONLIGHT CAMP– projekt „Penzión STRED EURÓPY“

 40. 40.Stanovisko k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o používaní pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta SR Bratislavy

 41. 41.Vystúpenie občanov - predpoklad o 11.00 hod.

 42. 42.Interpelácie

 43. 43.Rôzne

 44. 44.Záver

 45. 45.Informácia mimo programu rokovania:
  Informácia o čerpaní rozpočtu mestskej časti Bratislava Nové Mesto k 30.4.2016

 46. 46.Informácia mimo programu rokovania:
  Informácia o starostlivosti a ochrane zelene na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 47. 47.Informácia mimo programu rokovania:
  Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 48. 48.Informácia mimo programu rokovania:
  Informácia o spôsobe vydávania a distribúcie časopisu obyvateľov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Hlas Nového Mesta v roku 2016 a čerpaní finančných prostriedkov v roku 2015

 49. 49.Informácia mimo programu rokovania:
  Informácia o príprave Kultúrneho leta 2016 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 50. 50.Informácia mimo programu rokovania:
  Informácia o príprave areálu Kuchajda na leto 2016

 51. 51.Informácia mimo programu rokovania:
  Informácia o aktuálnom stave rozpracovanosti spracovania územnoplánovacích dokumentov na zónalnej úrovni a o zabezpečení procesu stavebnej uzávery

 52. 52.Informácia mimo programu rokovania:
  Informácia o činnosti Okrskovej stanice mestskej polície Bratislava-Nové Mesto za obdobie k 30.04.2016

 53. 53.Informácia mimo programu rokovania:
  Informácia o stave prevodu bytov a nebytových priestorov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2015

 54. 54.Informácia mimo programu rokovania:
  Informácia o stave mestského bytového fondu zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2015

 55. 55.Informácia mimo programu rokovania:
  Stav investičných akcií v roku 2016