Miestne zastupiteľstvo - 11. zasadnutie 09.02.2016

 • 9. februára 2016, 09:00 h
 • Spoločenská sála Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto
 • Vajnorská č. 21, Bratislava
 • Predsedajúci: Mgr. Kusý Rudolf
 • Pozvánka [43.05 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Návrh na voľbu členov návrhovej komisie

 4. 4.Voľba overovateľov záznamu a uznesení

 5. 5.Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 6. 6.Stanovisko k návrhu zmeny čl. 91 ods. 1 písm. b) Štatútu hl. mesta SR Bratislavy

 7. 7.Príprava realizácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2015 – 2020, Menovanie členov Riadiaceho tímu PHSR a členov pracovných skupín PHSR.

  Materiály
 8. 8.Správa o činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2015

 9. 9.Správa z kontroly nakladania s finančnými prostriedkami na revitalizáciu parkov v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, konkrétne Hálkova v celom procese od projektu cez obstarávanie a realizáciu

 10. 10.Prevádzkový poriadok pre činnosť sociálneho zariadenia Detské jasle na Robotníckej ul.č.11 v správe MČ Bratislava-Nové Mesto.

 11. 11.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 13655/210, ostatné plochy, o výmere 54 m2, v k.ú. Nové Mesto, v prospech Pavla Navrátila, bytom Letecká 4, Bratislava.

 12. 12.Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12932/27, parc. č. 12932/28, parc. č. 12932/29, parc. č. 12932/31, v k.ú. Nové Mesto, v prospech Malvíny Kleinovej, bytom Homolova 6, Bratislava a Štefana Kleina, bytom Tranovského 47 Bratislava

 13. 13.Návrh na odzverenie pozemku registra „C“ KN parc. č. 6750/2 – ostatné plochy vo výmere 72m2 , k.ú. Vinohrady

 14. 14.Návrh na prihlásenie MČ B-NM za člena Regionálneho vzdelávacieho centra Rovinka na rok 2016

 15. 15.Návrh na odvolanie a voľbu člena odborníka Komisie dopravy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku.

 16. 16.Vystúpenie občanov

 17. 17.Interpelácie

 18. 18.Rôzne - Časový harmonogram vyhlásenia stavebnej uzávery a generelu dopravy mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

 19. 22.Záver

 20. 20.O činnosti Okrskovej stanice mestskej polície Bratislava-Nové Mesto za obdobie od 01.01.2015 do 01.01.2016

 21. 21.Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k 31.12.2015

 22. 19.Rôzne - Voľba predsedu a podpredsedu Dotačnej komisie