Miestna rada - 24. zasadnutie 26.06.2018

 • 26. júna 2018, 09:00 h
 • Zasadacia miestnosť na 4. poschodí
 • MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1
 • Predsedajúci: Mgr. Kusý Rudolf
 • Pozvánka [46.06 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 4. 4.Správa o plnení uznesení Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 5. 5.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa vyhradzujú miesta na verejných priestranstvách na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

 6. 6.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2016 zo dňa 14.06.2016 v znení Všeobecne záväzného mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2017 zo dňa 11.04.2017 a Všeobecne záväzného mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2018 zo dňa 10.04.2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

  Materiály
 7. 7.Návrh zavedenia systému zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene pri záhradkárskych osadách v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto

 8. 8.Návrh koncepcie rozvoja informačných systémov Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto II. etapa – Aktualizácia druhej časti dokumentu KRIS - popis cieľového stavu.

  Materiál nezískal dostatočný počet hlasov.

 9. 9.Návrh na schválenie budúcich zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam dotknutým rekonštrukciou komunikácie na ul. Tupého

 10. 10.Rôzne
  R1 - Návrh na schválenie prípadu osobitého zreteľa týkajúceho sa predaja pozemku - parcely registra “C“ č. 17093/99 o výmere 57 m2 zastavané plochy a nádvoria nachádzajúcom sa v katastrálnom území Nové Mesto v správe Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do výlučného vlastníctva spoločnosti MY&MI s.r.o., so sídlom: Stará Vajnorská 3A, 831 04 Bratislava, IČO: 31 345 671
  R2 - Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 17090/3, o výmere 1048 m2, v k.ú, Nové Mesto v prospech spoločnosti ASFAPRA s.r.o.
  R3 - Návrh na schválenie dohody o finančnom vysporiadaní so spoločnosťou STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o., so sídlom Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 31 355 161
  R4 - Návrh na odzverenie pozemku registra „C“ KN parc. č. 19614/6 a pozemku registra „C“ KN parc. č. 19614/7 a stavby so súpisným číslom 2827 reštaurácia Snežienka na pozemku parc. č. 19614/6, katastrálne územie Vinohrady z majetku príspevkovej organizácie EKO podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava
  R5 - Návrh na pridelenie obecného bytu v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Martinovi Čiernemu na dobu trvania pracovného pomeru s EKO-podnik verejnoprospešných služieb
  R6 - Zadanie Územného plánu zóny Nobelova

 11. 11.Záver

Informačné materiály

 1. 1.Informácia o stave mestského bytového fondu zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2017