Miestna rada - 21. zasadnutie 27.02.2018

 • 27. februára 2018, 09:00 h
 • Zasadacia miestnosť na 4. poschodí
 • MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1
 • Predsedajúci: Mgr. Kusý Rudolf
 • Pozvánka [42.02 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 4. 4.Správa o plnení uznesení Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 5. 5.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto, ktorým sa vydáva Trhový poriadok v objekte Tržnica, Šancova č. 112, Bratislava

  Predkladateľ stiahol materiál z rokovania

 6. 6.Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku v správe EKO-podniku VPS

 7. 7.Návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2018

 8. 8.Návrh na zverenie majetku pod názvom „Park Hálkova – Varšavská“ do správy príspevkovej organizácie Eko podnik verejnoprospešných služieb, so sídlom Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870

 9. 9.Návrh na zverenie majetku pod názvom „Revitalizácia VP Rešetková - Osadná“ do správy príspevkovej organizácie Eko podnik verejnoprospešných služieb, so sídlom Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870

 10. 10.Rôzne

 11. 11.Záver