Miestna rada (2018-2022) - 7. zasadnutie 19.11.2019

 • 19. novembra 2019, 09:00 h
 • Zasadacia miestnosť na 4. poschodí
 • MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1
 • Predsedajúci: Mgr. Kusý Rudolf
 • Pozvánka [46.17 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 4. 4.Správa o plnení uznesení Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 5. 5.Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na roky 2020 – 2022

 6. 6.Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o dočasnom parkovaní motorových vozidiel

 7. 7.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 8. 8.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto o spôsobe bezúročného splácania ceny prevádzaných bytov, ateliérov a pozemkov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

 9. 9.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru č.905 nachádzajúcom sa na prízemí bytového domu, súp. č. 1530 na Račianskej ul. 97 ako aj nebytového priestoru č. 903 nachádzajúcom sa v suteréne bytového domu, súp. č.1378 na Teplickej ul. 19 a to občianskemu združeniu PUPALKY, o.z.

 10. 10.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku parc. č.10403/2 nachádzajúcom sa v k. ú. Nové Mesto a to občianskemu združeniu Odyseus, o.z.

 11. 11.Návrh na schválenie zmeny uznesenia č. 08/27 prijatého na zasadnutí miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto dňa 25.06.2019

 12. 12.Návrh na schválenie predaja pozemkov registra “C“ KN parc. č. 5675/6 a 5675/1, v katastrálnom území Vinohrady, pre manželov Jána Mosného a Soňu Mosnú, obaja bytom Júnová 8, Bratislava

 13. 13.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 6095/6, v katastrálnom území Vinohrady, pre Ing. Annu Ježovú, bytom Holubyho 1/A, Bratislava

 14. 14.Návrh časového harmonogramu zasadnutí miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a komisií MZ MČ BNM na tok 2020

 15. 15.Návrh na voľbu prísediacich Okresného súdu Bratislava III

 16. 16.Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov v stavbe so súpisným číslom 111 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11313/1, vrátane zastavaného pozemku a pozemok registra „C“ KN parc. č. 11313/2 v katastrálnom území Nové Mesto
  PREDKLADATEĽ STIAHOL MATERIÁL Z ROKOVANIA

 17. 17.Návrh na schválenie predĺženia nájomnej zmluvy č. 182/2018

 18. 18.Rôzne
  R1- Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na I. polrok 2020

Informačné materiály

 1. 1.Informácia o čerpaní rozpočtu k 30.9.2019