Miestna rada (2018-2022) - 5. zasadnutie 10.09.2019

 • 10. septembra 2019, 09:00 h
 • v zasadacej miestnosti na IV. posch. administratívnej budovy
 • Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka ul. č. 1, Bratislava
 • Predsedajúci: Mgr. Kusý Rudolf
 • Pozvánka [53.17 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 4. 4.Správa o plnení uznesení Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 5. 5.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa nemí a dopĺňa VZN MČ B-NM č. 12/2018 zo dňa 11.09.2018 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 6. 6.Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zásadám hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zo dňa 26.06.2012 v znení Dodatku č. 1 z 23.08.2013, Dodatku č. 2 z 11.02.2014 a Dodatku č. 3 z 10.04.2018

 7. 7.Návrh zrušenie uznesení č. 02/11 a 03/11 prijatých na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 05.02.2019

 8. 8.Návrh na schválenie zmeny v dozornej rade spoločnosti Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o., so sídlom: Hálkova 11, 831 03 Bratislava, IČO: 46 816 992

 9. 9.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ B-NM č. 7/2018 z 12.5.2018, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok parku s názvom Voľnočasový priestor JAMA“

 10. 10.Správa o spôsobe vydávania a distribúcie časopisu obyvateľov Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Hlas Nového Mesta v roku 2019 a o čerpaní finančných prostriedkov v roku 2018

  Materiály
 11. 11.Návrh na schválenie prenájmu časti nebytového priestoru v objekte Základnej školy na Sibírskej 39 pre spoločnosť TRIGON PRODUCTION, s.r.o. so sídlom Hríbová 9, 821 05 Bratislava, IČO: 35 699 507 podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 12. 12.Návrh na schválenie zmluvy o spolupráci pri správe Kabinetu pomalosti

 13. 13.Návrh na schválenie nájmu/výpožičky garáže na ul. Pionierska a12 v areáli Knižnice pre Občianske združenie Ježkove oči, Hattalova 12/B, 831 03 Bratislava, IČO: 42 365 228
  Predkladateľ stiahol materiál z rokovania.

 14. 14.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 6675/3, v katastrálnom území Vinohrady, pre manželov Ing. Martina Balušíka a JUDr. Helenu Balušíkovú

 15. 15.Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 226/2014 na prenájom pozemkov registra „C“ KN par. Č. 15123/184, 15123/188 a 15123/189 v k.ú. Nové Mesto v prospech spoločnosti POLUS, a.s., Vajnorská 100, Bratislava

 16. 16.Návrh na pomenovanie novej ulice v katastrálnom území Vinohrady, v lokalite Koziarka

 17. 17.Návrh na voľbu sobášiaceho

 18. 18.Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy so spoločnosťou Star still, s.r.o.. Odbojárov 3, 831 04 Bratislava, IČO 48 136 646
  Predkladateľ stiahol materiál z rokovania.

 19. 19.Návrh na schválenie zámeru vyhlásenia verejnej súťaže podľa § 847 a nasl. Občianskeho zákonníka na revitalizáciu lokality „Snežienka“

 20. 20.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 2/2017 zo dňa 14.2.2017, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto

 21. 21.Rôzne
  R1 - Zámer vyhlásenia stavebnej uzávery pre riešené územie Územného plánu zóny Krahulčia
  I01 – Informácia o príprave Návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na roky 2020 – 2022

 22. 22.Záver