Miestna rada (2018-2022) - 3. zasadnutie 16.04.2019

 • 16. apríla 2019, 09:00 h
 • Zasadacia miestnosť na 4. poschodí
 • MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1
 • Predsedajúci: Mgr. Kusý Rudolf
 • Pozvánka [46.77 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 4. 4.Správa o plnení uznesení Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 5. 5.Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2019 – 2021

 6. 6.Návrh na zriadenie vecného bremena k časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 11312/2, v katastrálnom území Nové Mesto, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, Bratislava

 7. 7.Návrh na schválenie prenájmu pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12050/9, o výmere 807 m2, ostatná plocha a parc. č. 12050/10, o výmere 483 m2, ostatná plocha, v k.ú. Nové Mesto od vlastníkov pozemkov – Ing. Alexander Institoris, PhDr. Katarína Banghová a Róbert Institoris

 8. 8.Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej nájomnej zmluve na prenájom pozemku registra “C“ KN parc. č. 15123/214 – zastavané plocha a nádvorie a časti pozemkov registra “C“ KN parc. č. 15121/1 – vodná plocha a 15123/1 – ostatná plocha, v k.ú. Nové Mesto, vedených na LV č. 2382, v prospech spoločnosti MIG REAL s.r.o., ul. 29. augusta 5, Bratislava 811 08, IČO: 36 789 933

 9. 9.Správa o príprave areálu Kuchajda na leto 2019

 10. 10.Návrh na odzverenie pozemkov registra „C“ KN parc. č. 19614/6, parc. č. 19614/48, parc. č. 19614/7, parc. č. 19614/9 a parc. č. 19647/49, ktoré sú evidované geometrickým plánom č. 103/2018 pre katastrálne územie Vinohrady z majetku príspevkovej organizácie EKO podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava

 11. 11.Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže k prenajatiu stavby so súpisným číslom 119 postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11300/2, nebytového priestoru č. 7-901 v stavbe so súpisným číslom 120 postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11299/5 a nebytového priestoru č. 12-901 v stavbe so súpisným číslom 121 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11300/3 všetko v katastrálnom území Nové Mesto

  Predkladateľ stiahol materiál z rokovania.

 12. 12.Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov v objekte základnej školy na ul. Kalinčiakova 12 v Bratislave pre spoločnosť Hockey Event, a. s. so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava

 13. 13.Návrh na schválenie dodatku č. 1 k zásadám prenajímania nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, alebo sú mestskej časti Bratislava – Nové Mesto zverené do správy hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou

 14. 14.Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníckeho práva k novovytvorenému pozemku registra „C“ KN parc. č. 13433/16 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 m² v katastrálnom území Nové Mesto

 15. 15.Návrh na schválenie nájmu obecného bytu v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Ľubomírovi Kolárovi na dobu určitú 3 roky

 16. 16.Rôzne
  R1 - Návrh na zrušenie uznesení č. 02/11 a č. 03/11 prijatých miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto dňa 29.01.2019 a dňa 05.03.2019
  R2 - Návrh na schválenie zmien v dozorných ako aj výkonných orgánoch spoločnosti Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o., so sídlom: Hálkova 11, 831 03 Bratislava, IČO: 46 816 992
  Predkladateľ stiahol materiál z rokovania.
  R3 - práva o havarijnom stave strešnej konštrukcie objektu hornej stanice lanovej dráhy Bratislava Železná studnička – Kamzík v správe EKO-podniku VPS
  R4 - Návrh na schválenie nájmu obecného bytu v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Máriovi Fedorovi

 17. 17.Záver