Miestna rada (2018-2022) - 29. zasadnutie 13.09.2022

 • 13. septembra 2022, 09:00 h
 • v zasadacej miestnosti na IV. posch. administratívnej budovy Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka ul. č. 1, Bratislava
 • Predsedajúci: Mgr. Kusý Rudolf
 • Pozvánka [49.33 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 4. 4.Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2022

  Materiály
 5. 5.Návrh na schválenie všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa určuje úradná tabuľa mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

  Materiály
 6. 6.Návrh na schválenie všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok „Športoviska Pionierska“

 7. 7.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2018 zo dňa 10.04.2018, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v OC FreshMarket, Rožňavská 1A, 831 04 Bratislava

 8. 8.Schválenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2022-2030
  Kompletný dokument PHRSR a prílohy sú vzhľadom na ich rozsah dostupné iba v digitálnej podobe na adrese https://cloud.banm.sk/index.php/s/oy2s12Erxi8KKUz
  Heslo 12345.

 9. 9.Schválenie Územného plánu zóny Nobelova
  Ostatné prílohy sú vzhľadom na ich rozsah dostupné iba v digitálnej podobe na adrese https://cloud.banm.sk/index.php/s/ah6FcjQZflysTPr . Heslo 12345.

  Stanovisko OÚ Bratislava – odbor výstavby a bytovej politiky bude doplnené do materiálu na rokovanie MZ po doručení na miestny úrad.

 10. 10.Schválenie zadania pre Územný plán zóny Krahulčia 2020

 11. 11.Návrh na zápis nákupného strediska Slimák (v pôvodnom rozsahu) a bunkra z 1. svetovej vojny na Račianskej ulici do Zoznamu pamätihodností mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 12. 12.Návrh na zverenie majetku - „Športovisko Pionierska“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11820/2, v k.ú. Nové Mesto, do správy príspevkovej organizácie EKO-podnik verejnoprospešných služieb

 13. 13.Návrh na schválenie prevodu bytu č. 49 a s ním súvisiaci spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach, na príslušenstve v bytovom dome na Bojnickej ulici č. 25, súp. č. 7545, k. ú. Nové Mesto, ako aj na zastavanom pozemku parc. č. 17090/18 do vlastníctva nájomcu

 14. 14.Návrh na schválenie prenájmu bytu na Bojnickej ulici č. 21 pre neziskovú organizáciu DEPAUL, IČO: 37924443 na dobu určitú – 1 rok

  Materiály
 15. 15.Návrh na uzavretie Zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch registra „C“ KN parcelné číslo 12780/1, 12781/7, 12781/8, 12781/9, katastrálne územie Nové Mesto, zapísané na liste vlastníctva č. 5510, v záujme realizácie stavebného zámeru „Predĺženie Tomášikovej ulice, Vajnorská – Račianska“ v prospech Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00603481

 16. 16.Návrh na odzverenie hnuteľných vecí zo správy Strediska kultúry Bratislava–Nové Mesto, Vajnorská 21, Bratislava, IČO: 00245771 a ich zverenie do správy Knižnice Bratislava–Nové Mesto, Pionierska 12, 831 02 Bratislava, IČO: 00226866

 17. 17.Návrh na zverenie zrealizovanej rekonštrukcie v budove domu kultúry na Vajnorskej ulici v Bratislave do správy Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská 21, Bratislava, IČO: 00245771

 18. 18.Rôzne

 19. 19.Záver

Informačné materiály

 1. 1.Informácia o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava–Nové Mesto za I. polrok 2022