Miestna rada (2018-2022) - 23. zasadnutie 03.11.2021

 1. 1.Otvorenie

 2. 23.Informácia o hľadaní vhodných nehnuteľností (pozemkov, rodinných domov, nebytových priestorov) v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto s cieľom zriadenia novej materskej školy, ktorá bude prevádzkovaná mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto

 3. 24.Návrh predĺženia platnosti dokumentu „Programu rozvoja mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 2016 - 2020“

  Materiály
 4. 25.Návrh na zápis bývalej čerpacej stanice Bratov Zikmundovcov na Račianskej ul. č. 34 (Kovošrot Palkov) do Zoznamu pamätihodností mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 5. 26.Návrh na zápis železničnej stanice Bratislava Filiálka do Zoznamu pamätihodností mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 6. 27.Rôzne:
  R1 - Návrh Dodatok č. 1 Zásad poskytovania jednorazových finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
  R2 - Návrh na schválenie postupu nakladania s pohľadávkou bývalého nájomníka v Mestskej Tržnici spoločnosti Magic FOOD s.r.o.
  R3 - Návrh na poskytnutie zľavy z nájomného na základe Nájomnej zmluvy ÚEZ č. 223/2021 zo dňa 11.10.2021 nájomcovi Ydnis s.r.o.

 7. 28.Opätovné prerokovanie materiálov, ktoré neboli schválené na rokovaní MR dňa 26.10.2021:

 8. 4.Návrh na ôsmu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2021

 9. 10.Návrh na schválenie rokovacieho poriadku Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 10. 11.Žiadosť hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o odzverenie pozemku na ulici Bárdošova, parcela registra „C“ KN č. 5982/3, záhrada o výmere 709 m², katastrálne územie Vinohrady, žiadosť zo dňa 04.10.2021

 11. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa - predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 18437/112 o výmere 191 m², v katastrálnom území Vinohrady, pre MUDr. Helenu Bajtekovú v podiele 1/1

 12. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – nájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 11903/350, v katastrálnom území Nové Mesto, pre manželov Akad. sochára Juraja Čuteka a Vieru Čutekovú

 13. 17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa – nájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 11903/351, v katastrálnom území Nové Mesto, pre akad. sochára Rastislava Trizmu

 14. 29.Záver