Miestna rada (2018-2022) - 21. zasadnutie 14.09.2021

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 4. 4.Návrh na siedmu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2021
  MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ

 5. 5.Monitorovacia správa plnenia rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k 30.06.2021

 6. 6.Dodatok č.1 Zásad poskytovania jednorazových finančných výpomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
  MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ

 7. 7.Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením

 8. 8.Žiadosť hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o odzverenie pozemku – Mladá Garda, žiadosť zo dňa 03.08.2021
  MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ

 9. 9.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa - nájom nebytového priestoru – č. N12-901 o celkovej podlahovej ploche 16,52 m², nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu na ulici J. C. Hronského č. 16 – 20 v Bratislave a to spoločnosti ŽBLNK MS, s. r. o., sídlom Čiližská 6, Bratislava, IČO: 53 468 023

 10. 10.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – nájom nebytového priestoru - športovej gymnastickej telocvične na Trnavskej ulici č. 33, súpisné číslo 3502, vybudovanej na parcele registra „C“ KN č. 15132/10 a 15132/11, katastrálne územie Nové Mesto a to nájomcovi Asociácia športových klubov Inter Bratislava, o.z., Trnavská cesta, 83284 Bratislava, IČO: 00678457

 11. 11.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 11903/350, v katastrálnom území Nové Mesto, pre manželov Akad. sochára Juraja Čuteka a Vieru Čutekovú
  MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ

 12. 12.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 11903/351, v katastrálnom území Nové Mesto, pre akad. sochára Rastislava Trizmu
  MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ

 13. 13.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 5494/72, o výmere 719 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorý je priľahlým pozemkom k bytovému domu súp. č. 2853 na Jahodovej 11, v prospech vlastníkov bytov v bytovom dome

 14. 14.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 5494/1, o výmere 688 m², zastavané plochy a nádvoria, ktorý je priľahlým pozemkom k bytovému domu súp. č. 2854 na Jahodovej 13 v prospech vlastníka bytu v bytovom dome

 15. 15.Informácia vo veci vymáhania trvale nevymožiteľných pohľadávok – vyjadrenie k možnosti odpredaja trvale nevymožiteľných pohľadávok Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 16. 16.Rôzne
  R1 - Informácia o postupe zriaďovateľa vo vzťahu k príspevkovej organizácii EKO-podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870 v súvislosti so skončením pracovného pomeru riaditeľa Mgr. Vladimíra Mikuša ku 31.08.2021
  R2 - Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa - nájom bytov č. 31, 37, 41 v bytovom dome Bojnická 7545/25 príspevkovej organizácii EKO-podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava, IČO: 00 491 870 pre ich zamestnancov - MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ
  R3 - Návrh na schválenie predloženie projektu z REACT-EU: Rozšírenie kapacít tried ZŠ Cádrová

 17. 17.Záver