Miestna rada (2018-2022) - 20. zasadnutie 22.06.2021

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 4. 4.Zámer mestskej časti Bratislava–Nové Mesto zabezpečiť financovanie investičných akcií formou bankového úveru

 5. 5.Návrh koncepčného zámeru rozvoja a pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre školský rok 2021/2022, 2022/2023 a 2023/2024
  MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ

 6. 6.Návrh na schválenie stanoviska miestneho zastupiteľstva k: I. návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – sociálne veci

 7. 7.Návrh na upustenie od vymáhania trvale nevymožiteľných pohľadávok Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.
  MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ

 8. 8.Návrh na schválenie súťažného návrhu uchádzača - spoločnosti Ydnis s.r.o. so sídlom Horská 13035/31, 831 02 Bratislava, IČO: 53 736 885, zapísaná v obchodnom registri OS BA I., v oddiely Sro, vložke č. 152139/B predloženého do obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej dňa 29.03.2021 a to na základe odporúčania komisie ako aj návrh na uzavretie nájomnej zmluvy s uvedeným uchádzačom

 9. 9.Návrh na schválenie zámeru prevodu bytov v bytových domoch súp. č. 6954, 6959,7694 a 7545 na Bojnickej ul. v Bratislave do vlastníctva nájomcom, ktorí majú nájom bytov v uvedených bytových domoch dojednaný na dobu neurčitú
  MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ

 10. 10.Návrh na uzatvorenie Zmluvy o spolupráci, o uzatvorení budúcich kúpnych zmlúv o prevode nehnuteľností a o uzatvorení budúcich zmlúv o zriadení vecného bremena so spoločnosťou Atrios real estate s.r.o.
  MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ

 11. 11.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – prenájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 1268/3, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 4 m2, v k.ú. Nové Mesto, pre manželov Ing. Tomáša Sotníka a Ing. Katarínu Sotníkovú

 12. 12.Návrh na schválenie predaja podielu 1/4 k pozemkom registra „C“ KN parc. č. 6194/18 a 6194/4, v katastrálnom území Vinohrady, pre MUDr. Pavla Palkoviča
  PRDKLADATEĽ STIAHOL MATERIÁL Z ROKOVANIA

 13. 13.Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN parc. č. 5348/3, 5348/13, 5348/14, v katastrálnom území Vinohrady, pre Tomáša Bachoríka
  MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ

 14. 14.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 5348/12, v katastrálnom území Vinohrady, pre vlastníkov bytov v bytovom dome na Opavskej 12 v Bratislave

 15. 15.Návrh na udelenie súhlasu s postúpením práv a povinností z nájomnej zmluvy č. 1/2021 zo dňa 02.01.2021

 16. 16.Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom bývalej sociálno-prevádzkovej budovy ku cyklistickej dráhe
  MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ

 17. 17.Návrh na schválenie nadobudnutia pozemkov k rekonštrukcií komunikácie na ul. Tupého

 18. 18.Návrh na schválenie uzatvorenia nájomnej zmluvy na prenájom pozemku registra “ C“ č. parc. č. 15 123/28 druh pozemku Ostatné plochy, ktorý je zapísaný na LV č. 2382 v k. ú. Nové Mesto, v prospech spoločnosti FEELING, spol. s r.o., Štúrova 6, 811 02 Bratislava, IČO: 31 626 556.
  PREDKLADATEĽ STIAHOL MATERIÁL Z ROKOVANIA

 19. 19.Schválenie ZADANIA Územného plánu zóny Zátišie – Hattalova

 20. 20.Návrh na schválenie zásad vybavovania sťažností a zásad na vybavovanie petícií

 21. 21.Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2021
  MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ

 22. 22.Návrh na poskytnutie zľavy z nájmu z dôvodu opatrení proti šíreniu pandémie COVID 19 za obdobie od 1.1.2021 pre nájomníkov v objekte Mestská Tržnica , Šancová 112, Bratislava

 23. 23.Rôzne

 24. 24.Záver

Informačné materiály

 1. 1.Informácia oddelenia sociálnych služieb o procese implementácie terénneho sociálneho pracovníka

 2. 2.Priebežná informácia o stave sčítania obyvateľov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto