Miestna rada (2018-2022) - 2. zasadnutie 19.03.2019

 • 19. marca 2019, 09:00 h
 • Zasadacia miestnosť na 4. poschodí
 • MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1
 • Predsedajúci: Mgr. Kusý Rudolf
 • Pozvánka [46.97 kB]
 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 4. 4.Správa o plnení uznesení Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 5. 5.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostného trhu v rámci „Fanzóny“ pred objektom Istropolis na Trnavskom mýte v Bratislave

 6. 6.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostného trhu pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave

 7. 7.Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2019 – 2021
  Materiál bol stiahnutý z rokovania

 8. 8.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa predaja pozemku – parcely registra “C“ č. 17093/99 o výmere 57 m2 zastavané plochy a nádvoria nachádzajúcom sa v katastrálnom území Nové Mesto v správe Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto do výlučného vlastníctva spoločnosti MY&MI s.r.o., so sídlom: Stará Vajnorská 3A, 831 04 Bratislava, IČO: 31 345 671
  Materiál bol po prerokovaní stiahnutý z rokovania

 9. 9.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemku – parcely registra „C“ č. 19229/166 a to o výmere 20,10 m2 a 20,63 m2 nachádzajúcom sa v katastrálnom území Vinohrady v správe Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto nájomcovi Martin Kosorín, trvale bytom: Vidlicová 13364/28B, 831 01 Bratislava za účelom vybudovania prístupov a vjazdov k pozemkom parc. č. 19229/147 a parc. č. 19229/276
  Materiál nebol schválený

 10. 10.Návrh na schválenie uzavretia zmluvy o budúcej nájomnej zmluve na prenájom stavby – prístavba športovej haly - so súpisným číslom 10796 postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11820/14 a prenájom pozemkov registra „C“ KN parc. č. 11820/13 a 11820/4, v k.ú. Nové Mesto, v prospech spoločnosti BZS Company s.r.o., Bajkalská 18/A, 821 08 Bratislava

 11. 11.Návrh na zverenie pozemkov registra „C“ KN parc. č. 22840/1, 22840/4, 22840/5, v katastrálnom území Nové Mesto a na zverenie majetku pod názvom „Revitalizácia Parku Ľudové námestie“, do správy príspevkovej organizácie EKO-podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, Bratislava

 12. 12.Návrh na schválenie predaja stavby podzemnej garáže so súpisným číslom 13329 postavenej na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 11314/16 a 11314/15, v k.ú. Nové Mesto, v prospech Združenia nájomníkov garáží na Robotníckej ulici, Kukučínova 16, Bratislava

 13. 13.Návrh na schválenie budúcej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti dotknutej rekonštrukciou komunikácie na ul. Tupého (MUDr. Kováčová)

 14. 14.Návrh na schválenie budúcej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti dotknutej rekonštrukciou komunikácie na ul. Tupého (Dobrenko/Cibulka).

 15. 15.Návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2019

 16. 16.Návrh na schválenie Zásad odmeňovania poslancov mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

 17. 17.Návrh platu starostu Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2019

 18. 18.Rôzne - Návrh na schválenie nájmu obecného bytu v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Mária Drozdová na dobu určitú 3 roky

 19. 19.Rôzne - Návrh na schválenie nájmu obecného bytu v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Patrikovi Bransteterovi na dobu určitú počas trvania pracovného pomeru v EKO podnik verejnoprospešných služieb

 20. 20.Záver