Miestna rada (2018-2022) - 19. zasadnutie 25.05.2021

 1. 1.Otvorenie

 2. 2.Schválenie programu rokovania

 3. 3.Voľba overovateľa zápisnice a uznesení

 4. 4.Návrh na piatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2021

 5. 5.Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2020
  MATERIÁL NEBOL SCHVÁLENÝ.

 6. 6.Návrh koncepčného zámeru rozvoja a pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre školský rok 2021/2022, 2022/2023 a 2023/2024.
  PREDKLADTEĽ STIAHOL MATERIÁL Z ROKOVANIA.

 7. 7.Návrh na neschválenie nadobudnutia vlastníckeho práva k neskolaudovanej nehnuteľnosti bez súpisného čísla na pozemku parc. č. 10403/20 pre katastrálne územie Nové Mesto evidovanom na GP č. 3/2013 úradne overenom dňa 22.01.2013 pod číslom 86/2013

 8. 8.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru - kancelárie č. 404 nachádzajúcej sa na 4.p. administratívnej budovy, súp. č. 2953 na Hálkovej ul. 11 v Bratislave a to neziskovej organizácii Centrum včasnej intervencie

 9. 9.Rôzne

 10. 10.Záver